Начало / Университетът / Факултети / Богословски факултет / Специалности / Докторанти / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Димитър Русев Русев, Богословски факултет

Заседателна зала на Богословски факултет

Защита на докторска дисертация на Димитър Русев Русев на тема: „Езотеричното „християнство“ в съвременна България – предизвикателство пред Църквата“ за присъждане на образователна и научна степен „доктор“ по професионално направление 2.4 – Религия и Теология

 

 

Председател на научното жури: доц. д-р Димо Пенков

 

Автореферат

 

Рецензии:

Становища: