Начало / Университетът / Факултети / Богословски факултет / Специалности / Докторанти / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Диана Стефанова Костова, Богословски факултет

Аула на Богословски факултет

Защита на докторска дисертация на Диана Стефанова Костова, редовен докторант на тема: „Църквата и масонството в България през първата половина на ХХ век (богословско-апологетично изследване)” за присъждане на образователна и научна степен "доктор" по професионално направление 2.4 – Религия и Теология

 

Председател на научното жури: доц. д-р Клара Тонева

 

Автореферат

 

Рецензии:
проф. дфн Нина Димитрова
доц. д-р Клара Тонева

 

Становища:
проф. дфн Валентин Канавров
доц. д-р Димо Пенков
доц. д-р Людмил Малев