Начало / Университетът / Факултети / Богословски факултет / Специалности / Докторанти / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Чавдар Костадинов Спасов, Богословски факултет

Аудитория 8, Богословски факултет

 

Защита на докторска дисертация на тема: "Религиознопедагогически аспекти при преподаването на библията в часовете по български език и литература в гимназиалната степен на образование" за присъждане на образователна и научна степен „доктор“ по професионално направление 2.4 – Религия и Теология

Председател на научното жури: доц. д-р Иво Янев

 

Автореферат

 

Рецензии:

 


Становища: