Начало / Университетът / Факултети / Богословски факултет / Специалности / Докторанти / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Атанас Руменов Ваташки, Богословски факултет

Заседателна зала на Богословски факултет

 

Защита на докторска дисертация на Атанас Руменов Ваташки на тема: „Отношението между вяра и разум в съчиненията на древните християнски апологети“ за присъждане на образователна и научна степен „доктор“ по професионално направление 2.4 – Религия и Теология

 

Председател на научното жури: проф. д-р Иван Христов

 

Автореферат

 

Рецензии:

Становища: