Начало / Университетът / Факултети / Богословски факултет / Специалности / Докторанти / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Ангел Христов Петков, Богословски факултет

Аула на Богословски факултет

Защита на докторска дисертация на Ангел Христов Петков, докторант на тема: „Аскезата на древния християнски мъченик в сблъсък с традиционния езически морал” за присъждане на образователна и научна степен "доктор" по професионално направление 2.4 – Религия и Теология

 

Председател на научното жури: проф. д-р Александър Омарчевски

 

Автореферат

 

Рецензии:

Становища: