Начало / Университетът / Факултети / Богословски факултет / Специалности / Докторанти / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Александър Крумов Александров, Богословски факултет

Аула на Богословски факултет

 

Защита на докторска дисертация на Александър Крумов Александров, редовен докторант на тема: „Институционалност и есхатологичност на Църквата след Просвещението” за присъждане на образователна и научна степен "доктор" по професионално направление 2.4 – Религия и Теология

Председател на научното жури: проф. д-р Иван Христов

 

Автореферат

 

Рецензии:

Становища: