Начало / Университетът / Административна структура / Вътрешни актове на СУ / Човешки ресурси

   

Етичен кодекс на академичната общност на СУ
влиза в сила от датата на приемането му на заседание на АС от 02.03.2016 г.

 

Правилник за вътрешния трудов ред
приет с решение на АС от 26.05.2010 г.

 

Колективен трудов договор № 11 в сила от 01.05.2018 г.

Анекс № 1 към КТД 11/2018 г.

Анекс № 2 към КТД 11/2018 г.

 

Вътрешни правила за работната заплата, в сила от 01.02.2017 г.
приети на заседание на АС от 25.01.2017 г., допълнени с решения на АС от 31.10.2018 г. и 19.06.2019 г.

 

НОВ Правилник за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в СУ

Приет с решение на Академичния съвет на 31 октомври 2018 г., изменен и допълнен с решение на Академичния съвет от 29 май 2019 г., изменен и допълнен с решение на Академичния съвет от 17 юли 2019 г., изменен и допълнен с решение на Академичния съвет от 25 септември 2019 г., изменен и допълнен с решение на Академичния съвет от 30 октомври 2019 г.

 

Правилник за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в СУ

Изменен на 19 октомври 2016 г. с решение на Академическия съвет

 

Правила за сключване на трудови договори с експерти и специалисти за дейностите по чл. 53 от ЗВО и с административния и помощния персонал в СУ
приети с решение на АС от 29.03.2017 г.

 

Правила за условията и реда за привличане на гост – преподаватели от страната и чужбина за извършване на учебна дейност в СУ
приети с решение на АС от 13.07.2016 г.

 

Правила за прилагане на Европейската харта на учените и кодекса за назначаване на изследователи в СУ
приети с решение на АС от 21.12.2016 г.