Начало / Университетът / Административна структура / Нормативна уредба / Постановления на МС

   

ПМС 374-2016 за изпълнението на държавния бюджет за 2017 г.

 

ПМС 328-2015 за определяне на средствата от държавния бюджет за издръжка на обучението в ДВУ в зависимост от рейтинги

 

ПМС 64-2016 за утвърждаване броя на студенти и докторанти, Списък на приоритетни професионални направления и Списък на защитените специалности

 

ПМС 105-2016 за таксите за кандидатстване и за обучение 2016-2017 г.

 

ПМС 125-2002 за утвърждаване на Класификатор на областите на висше образование и професионалните направления

 

ПМС 11-2010 за определяне на първостепення и второстепенните разпоредители с бюджетни кредити в МОН

 

ПМС 162-2001 за определяне на диференцирани нормативи за издръжка на обучението за един студент по професионални направления

 

ПМС 228-1997 за приемане на граждани на Република Македония за студенти в ДВУ на Република България

 

ПМС 103-1993 за осъществяване на образователна дейност сред българите в чужбина

 

ПМС 90-2000 за стипендии на студентите, докторантите и специализантите от ДВУ

 

ПМС 129-2000 за средства за физическо възпитание и спорт, които се осигуряват от държавния бюджет

 

ПМС 171-2008 за финансиране на антарктическата дейност