Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Николай Валериев Янков, Факултет по класически и нови филологии

ЦИЕК, 20 зала

Защита на дисертационния труд на Николай Валериев Янков на тема: „Саможертвата като прототип на ведическата ритуална система“ за присъждане на образователната и научна степен "доктор" по професионално направление 2.1. Филология (Индийска литература и култура).

 

Научен ръководител: проф. д-р Милена Димитрова Братоева

 

Автореферат

Рецензии:

Становища: