Начало / Университетът / Факултети / Юридически факултет / Специалности / Докторанти / Конспекти докторанти / Конспект по международни отношения

   

КОНСПЕКТ

ПО

 

М Е Ж Д У Н А Р О Д Н И О Т Н О Ш Е Н И Я

 

за конкурсен докторантски изпит

 

 

 

1.Науката за международните отношения. Еволюция на теориите за
международните отношения и външната политика. Въпросът за дефиницията на
международните отношения. "Политически реализъм", “либерализъм”, "идеализъм", “социален конструктивизъм”, “марксизъм” и други школи за изучаване на международните отношения. Методологически и теоретически подходи към изследването на международните отношения и външната политика. Глобализация и международни отношения. Науката за международните отношения в България.

 

2.Системата на международните отношения. Външна среда, морфологичен
(елементен) строеж на системата на международните отношения. Структура на системата на международните отношения. Движение (функциониране и развитие) на системата на международните отношения. Движещи сили на функционирането и развитието на системата на международните отношения. Логическата верига "потребност - интерес - цел" на външната политика на държавите.

3. Управление на системата на международните отношения. Стихийно и съзнателно
управление на системата на международните отношения. Въпросът за демократизма при управлението на системата на международните отношения. Роля на малките страни в процеса на управление на системата на международните отношения. Видове нормативно регулиране (управление) на системата на международните отношения. Международноправно регулиране на системата на международните отношения.

4. Военностратегически отношения. Сила и влияние в международните отношения и
ролята на военния фактор. Военно-ядрената конфронтация след края на Втората
световна война. Основни военнополитически доктрини в следвоенния период.
Въпросът за глобалното военностратегическо равновесие. Роля и основни договори в
сферата на контрола над въоръженията и разоръжаването в съвременния свят. Проблемът за “меката сила” в международните отношения – концепцията, фактори, реализация.

5. Международни конфликти. Същност, терминологични отграничения и
определения. Типология, източници, структура, фази на международния конфликт.
Особености на кризата. Международната война. Управлението, предотвратяването
и разрешаването на международните конфликти. Особености на управлението на
международните кризи. Новите поколения международни конфликти. Постконфликтни ситуации и проблемът за постконфликтната рехабилитация. Мироопазване и налагане на мира.

6. Интеграцията в международните отношения: същност, дефиниция. Модели за осъществяване на интеграцията в международните отношения. Особености на функционалната интеграция в международните отношения. Проблемът за взаимодействието на отделните сектори на интеграцията в международните отношения. Цели и предпоставки за реализиране на интеграцията в международните отношения. Съвременни регионални интеграционни общности. Европейският съюз като регионална интеграционна общност. България и интеграционните процеси в света.

7. Външна политика и външнополитически механизъм. Понятие за външна политика.
Вътрешна и външна политика. Външнополитически процес и външнополитически
курс. Външна политика, общество и демокрация. Външнополитически интерес и
външнополитическо целеполагане. Външнополитически ценности, принципи,
приоритети и стратегия. Понятие за външнополитически механизъм.
Външнополитически механизъм на Република България.

8. Информационно, аналитично и прогнозно осигуряване на външната политика.
Външнополитическа информация - източници , канали, изисквания, движение.
Външната политика в революцоинно променящата се съвременна информационно-
технологична среда. Външнополитическата бюрокрация и научните експерти -
предимства и опасности при взаимодействието.Обща характеристика и специфика на анализите и прогнозите за външната политика - основни задачи, вероятностни очаквания и надеждност. Аналитични и прогнозни методи във външната политика. Роля на външнополитическото разузнаване.

9. Външнополитическите решения - особености, субекти, изисквания, нормативна
регламентация, последици и ефективност. Подготвяне, варианти и вземане на
външнополитическо решение. Обратна информация и алгоритъм за подготовка и
вземане на външнополитически решения. Проблемът за изпълнението на взетите
външнополитически решения.

10. Средства на външната политика. Силови и несилови средства на външната
политика. Дипломацията като основно средство на несиловата външна политика -
понятие, поява и развитие, дипломатически отношения; дипломатическите кадри.
Дипломацията в ерата на информацията. Статут и функции на дипломатите и
дипломатическите представителства. Двустранна и многостранна дипломация.

11. Сигурността в международните отношения. Понятията "национална
сигурност", "международна сигурност" и "глобална сигурност". Интересът като
същински обект на сигурността на национално, международно и глобално равнище.
Националната и международна сигурност на отделната държава - структура, процес,
доктрина, стратегия, субекти. Аспекти на сигурността в международните
отношения. Въпросът за регионалната сигурност. Колективната международна
сигурност - видове, предимства и недостатъци. Българското законодателство за
националната сигурност; функции на различните институции.

12. Международни преговори. Роля на преговорите в съвременните международни
отношения. Традиционният модел на пазарлъка и тактики за провеждането му в
международните отношения. Преговори чрез "разрешаване на проблема" - диагноза,
формула, детайли.

13. Силата и влиянието при воденето на международните преговори. Предпреговорната фаза на преговорния процес. Интерактивната динамика на преговорната фаза.

14. Индивидът като преговарящ. Международни преговори и външна политика -
въздействие на вътрешнодържавните институции и политика.

15. Въздействие на международната среда върху преговорния процес. Преговорите при международни кризи. Роля на третата страна в международните преговори.
Многостранните преговори.

Препоръчвана литература

 

Български и чуждестранни научни списания по въпросите на международните отношения, външната политика и сигурността.

Устав на ООН, Конституция на Република България, заключителни документи от процеса на сигурност и сътрудничество в Европа, съюзни договори на България.

Пламен Пантев, Международните преговори в областта на сигурността (Изд. Софи-Р, С., 2006; 2-о изд. 2009).

Дж. Е. Доуърти, Р. Л. Пфалцграф, 2004. Теории за международните отношения. Общ преглед. Т. I. Прев.от английски език. София: Атика.

Plamen Pantev, The Fluid Nature of Smallness: Regulation of the International System and the Challenges and Opportunities of Small States, in: Robert Steinmetz and Anders Wivel (Eds.), Small States in Europe: Challenges and Opportunities, Ashgate, Farnham, UK, Burlington, USA, 2010, pp. 103-113.

J. Rosenau, Distant Proximities: Dynamics Beyond Globalization, 2003, Princeton, NJ: Princeton University Press,

Пламен Пантев и съавтори, «Културна чувствителност» и сигурност: новите познавателни и образователни стандарти, ред. Пламен Пантев, Университетско издателство «Св. Климент Охридски», София, 2008, 177 стр.

John J. Mearsheimer, The Tragedy of Great Power Politics, New York, W. W. Norton & Company, 2001.

Hans. J. Morgenthau, Politics Among Nations, 2nd edn. Chicago, Ill., University of Chicago Press, 1954.

Plamen Pantev, Velko Attanassoff, Rehabilitation and Multi-stakeholder Partnerships on Security in Post-Conflict Situations: the Case of Afghanistan and Consequences for the European Union, St. Kliment Ohridski University Press, Sofia, 2010, 199 pp.

Plamen Pantev (ed.), Civil-Military Relations and Democratic Control of the Security Sector: A Handbook for Military Officers, Servicemen and Servicewomen of the Security and Intelligence Agencies, and for Civilian Politicians and Security Experts. G. S. Rakovsky Defense and Staff College, Sofia/USIP, Washington, D. C., 2005.

Георги Стефанов, Теория на международните отношения, 1-о или 2-о преработено издание (Унив. Изд., С., 1993; Изд. Сиела, С., 2004).

Георги Стефанов, Външна политика. Дипломация. Въпроси на теорията и практиката, 1-о или 2-о преработено издание (Изд. Албатрос, 1994; Изд. Сиела, 2000).

Пламен Пантев, От “ядрено сплашване” – към всеобща, взаимна и равна сигурност, Унив. Изд. “Св. Климент Охридски”, С., 1992.

Г. Стефанов, Б. Видин, Ю. Захариева, П. Пантев, Международни отношения. Международно право. Дипломация. Кратка енциклопедия. Изд. Сиела, С., 2001.

Пламен Пантев и др., България и Балканите в Общата политика в областта на външните отношения и сигурността на Европейския съюз, Изд. ИИСМО, С., 1995.

Plamen Pantev, Coping with Conflicts in the Central and Southern Balkans, St. Kliment Ohridsky Publishing House, Sofia, 1995.

Joshua S. Goldstein, International Relations, Second Edition, Harper Collins College Publishers, 1996.

Bruce Russett, Harvey Starr, World Politics: The Menu for Choice, Fifth Edition, W. H. Freeman and Company, New York, 1996.

Joseph Nye, Jr., Bound to Lead: The Changing Nature of American Power, Basic Books, Inc., Publishers, New York, 1990; The Paradox of American Power: Why the World’s Only Superpower Can’t Go It Alone, Oxford University Press, New York, 2002.

Джоузеф Най, Бъдещето на силата, Военно издателство, С., 2013.

Peter A. Toma, Robert F. Gorman, International Relations: Understanding Global Issues, Brooks/Cole PC, Pacific Grove, CA, 1991.

William Clinton Olson, The Theory and Practice of International Relations, 8th ed., Prentice Hall, Englewood Cliffs, NJ, 1991.

Robert C. Art, Robert Jervis, International Politics: Enduring Concepts and Contemporary Issues, Harper Collins College Publishers, 1996.

Joseph Modelski, Theory of Forreign Policy, London, 1982

Роджър Фишър, Уйлям Юри, Изкуството на преговорите: да достигнем до "Да", Изд. ВЛ,1992.

I. William Zartman, M. Berman, The Practical Negotiator, New Haven, Conn, Yale University Press, 1982.

I. William Zartman (ed.), The Negotiation Process: Theories and Applications, Sage, Beverly Hills, London, 1978.

F. M. Markhof (ed.), Processes of International Negotiations, Westview Press, 1989.

V. Kremenyuk (ed.), International Negotiation: Analysis, Approaches, Issues, Jossey-Bass Publishers, 1991.

Howard Raiffa, The Art and Science of Negotiation, Cambridge, Mass., Harvard University Press, 1982.

Robert C. Art, Robert Jervis, International Politics: Endurinng Concepts and Contemporary Issues, Harper Collins College Publishers,1996.

T. Schelling, The Strategy of Conflict, Oxford University Press, London, Oxford, New York, 1960.

Alexander Wendt, Social Theory of International Politics, Cambridge University Press, UK, 2012.

Пол Кенеди, Възход и падение на Великите сили, Военно издателство, София, 2003г.

Kenneth Waltz, Theory of International Politics, New York, Columbia University Press, 1992; Long Grove, Illinois, Waveland Press, 2010

J. Goldstein, International Relations,Second Edition,Harper Collins College Publishers, 1996.

Alvin Toffler, Power Shift: Knowledge, Wealth, and Violence at the Edge of the 21st Century, Bantam Books, NY, Toronto, London, Sydney, Auckland, 1991.

 

 

Проф. д-р Пламен Пантев, 2016 г.

София