Начало / Университетът / Факултети / Юридически факултет / Специалности / Следдипломна квалификация

   

Извлечение
от Правилника за структурата и дейността на Сектора за следдипломна специализация в СУ ”Св.Кл.Охридски", приет с решение на Академичния съвет /прот.№3/17.11.04/ и заповед № РД 19-557/12.06.07
/Обща информация/

1. Срок на обучение - 18 месеца.

2. Форма на обучение - задочна, индивидуална.

3. Учебен процес - консултации, изпити по индивидуален учебен план.

4. Начин на завършване - защита на дипломна работа - най-късно до 3 год. след изтичане срока на специализацията.

5. Такса за обучение - 1800лв. - за 100ч. консултации.

6. Документи за кандидатстване:
а/ молба до Декана;
б/ копие от дипломата за завършено висше образование;
в/ автобиография.

7. Забележка:
Кандидатстващите за специализация в Катедрата по административноправни науки трябва да имат успех най-малко мн.добър 5,00 от семестриалните изпити и мн.добър 5,00 от държавните изпити по публичноправни науки.