Начало / Университетът / Факултети / Исторически факултет / Структура / Катедри / Етнология

   

Ръководител: доц. д-р Виолета Коцева
Стая 26А
тел. 9308 356

email: vkkoceva@uni-sofia.bg

Научноизследователско направление: Етнология

Етнологията е хуманитарна наука. Основен обект на нейното изследване са народите по света от появата на човешкото общество до съвременността. Главни предметни зони на етнологията са етно-, социо- и расогенезата; етническите процеси, културата; социалните институции; културните, социалните и етническите взаимовръзки. В своята научна същност етнологията проучва, анализира и моделира отделните елементи на отношението "човек - природа - общество".

Обучението по етнология в Историческия факултет на Софийския университет "Св. Климент Охридски" се осъществява в цялостната тристепенна система на висшето образование за получаване на съответните образователно-квалификационни степени "бакалавър" и "магистър", както и образователната и научна степен "доктор" . В първата (бакалавърска) степен се очертават два основни блока изучавани дисциплини - етноложки и исторически. В етноложкия блок от дисциплини се набляга особено на общотеоретичната подготовка, на изучаването на българската народна култура в нейното историческо развитие, както и на дисциплини, разширяващи знанията на студентите по българска, балканска, славянска, европейска и извъневропейска етнология, история на религиите и др. В историческия блок дисциплини се изучава история на България, стара и средновековна обща история, археология и тракология, история на балканските народи, нова и съвременна обща история и др. По време на обучението си в бакалавърската степен студентите имат възможност да изберат и да придобият професионална квалификация "учител по история".

Научната стратегия на обучението във втората (магистърска) степен е да бъдат допълнени и надградени получените етноложки знания в посока на по-тясно специализирани четения от областта на етнологията и културната антропология. Формата на обучение и в двете степени е само редовна и протича в рамките на пет и половина учебни години. Първата степен обхваща от І до VІІІ семестър. Завършва с писмен държавен изпит по специалността и придобиване на образователно квалификационна степен "бакалавър по етнология". Втората обхваща три семестъра, завършва с държавен изпит и придобиване на образователно-квалификационна степен "магистър по етнология и културна антропология".

Възможностите за реализация на завършилите специалност Етнология са твърде широки - в музеи, в научни и културни институти, учители в средните училища, в сферата на туризма, рекламата и социалните изследвания, където познанията за своята и чуждата култура, бита и психиката на своя и на другите народи са извънредно необходими. Програмите се водят от осем постоянни и значителен брой асоциирани преподаватели.

Преподаватели