Начало / Университетът / Факултети / Исторически факултет / Структура / Катедри / Архивистика и методика на обучението по история

   

Ръководител доц. д-р Красимир Кръстев
Стая 42
тел. 9308 279

email: kskrustev@uni-sofia.bg

Научноизследователско направление: Архивистика, Документалистика, Методика на обучението по история, Информатика, Теория на историята.

Катедрата Архивистика и методика на обучението по история е една от катедрите на Историческия факултет, която предлага дисциплини, свързани с професионалната подготовка на студентите историци. Затова тя придобива в точния смисъл на думата значение на катедра с теоретико-приложен характер. Като част от факултетната учебна структура тази катедра се грижи за формирането на архивисти и учители по история. В пътя на катедреното развитие се обособяват именно тези две професионални направления, по които се развива и научноизследователската дейност на катедрата. Катедрата Архивистика и помощни исторически дисциплини се създава през 1972 г. заедно с обособяването на Историческия факултет, с ръководител Мария Матеева. Включват се четения по архивистика, методика на обучението по история, етнография, музейно дело. В основата на първите учебни дейности са лекциите на Иван Дуйчев по архивистика, изнесени за първи път през 1948 - 1949 г. Курсът по методика на обучението по история започва да се чете системно от 1950 г. от Невена Попова. Обстоятелството, че катедрата има ярко изразен професионален характер, поставя нейните членове в непрекъснато движение, което оказва безусловно положителен ефект във всички отношения на нейното съществуване и развитие. Катедрата участва като колективен консултант на МОН и ДАА за изработване както на учебни програми, така и на различни ръководства и нормативни документи, свързани с динамичното развитие на двете системи.

През учебната 2002/2003 г. към катедрата е създадена специалност Архивистика и документалистика. В български университети досега не е провеждано обучение по тази специалност. Новата специалност е широко приложима в съвременното информационно общество, в което все повече нараства необходимостта от специалисти-архивисти с университетски образователен ценз. Това се налага от реформата в държавната администрация, навлизането на информационните технологии в управлението и социалните дейности, както и от разпространението на електронните документи и архиви.
Основната образователна цел на специалност Архивистика и документалистика е подготовката на висококвалифицирани кадри - архивисти и докумeнталисти по съвременен архивен и документален мениджмънт за нуждите на държавната администрация, частния сектор, медиите, издателствата и др.
Завършилите бакалавърската степен на специалност Архивистика и документалистика се дипломират с професионална квалификация “историк-архивист/документалист”. Желаещите могат да продължат обучението си в магистърска степен на специалност Архивистика или на друга хуманитарна специалност. Има възможност те да участват в конкурси за обучение и в научно-образователната степен “доктор”.

Преподаватели