Начало / Университетът / Факултети / Исторически факултет / Образователна дейност / Магистърски програми уч. 2023/2024 г. / Педагогика на обучението по география и история

   

(Съвместна програма с Геолого-географски факултет. Приемът на документи и класирането на кандидатите се извършват от ГГФ)

Срок на обучение: 2 семестъра (60 кредита)
Форма на обучение: редовна
Прием: държавна субсидия и обучение срещу заплащане

Ръководители:
Доц. д-р Мая Василева

бул. Цар Освободител 15, ГГФ, каб. 267-А
тел. 02 9308 425
e-mail: mayawasileva@gea.uni-sofia.bg

Гл. ас. д-р Красимир Кръстев

бул. Цар Освободител 15, ИФ, каб. 42
тел. 02 9308 279
e-mail: kskrustev@uni-sofia.bg

Секретар: Ас. Станислава Мишева

тел.: 02 9308 425
e-mail: stanislava@gea.uni-sofia.bg

 

Обучението се осъществява съвместно от Геолого-географския и Историческия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

Обучението за образователно-квалификационна степен „магистър“ в МП Педагогика на обучението по география и история е ориентирано към студенти, които имат педагогическа правоспособност, придобита в професионално направление 2.2. – История и археология, направление 1.3. – Педагогика на обучението по география/история, както и в направление 4.4. Науки за земята.

Основната цел на магистърската програма е да развие компетентностите в профилираната подготовка по география и икономика и история и цивилизации.

Учебният план включва 8 задължителни дисциплини и 4 избираеми дисциплини. Задължителните дисциплини осигуряват общо 30 кредита, а избираемите – 15. Заложените дисциплини покриват напълно модулите на профилираната подготовка по „География и икономика“ и „История и цивилизации“. Към задължителната дисциплина „Методика на обучението по география и история в профилирана подготовка“ практическите часове се предлагат по следния начин – практически часове по география за географи и практически часове по история за историци. В магистърската програма са предвидени още 1 факултативна дисциплина, както и 1 факултативна практика, която цели практическо обучение в училищна среда – за завършилите направление 4.4. – практика по география, за завършилите направление 2.2 – практика по история. Завършилите бакалавърска специалност „История и география“ в професионално направление 1.3. могат да изберат по коя от дисциплините (история или география) ще проведат практиката и практическите часове към Методиката.

С продобитата професионална квалификация в магистърската програма, студентите могат да се реализират като:

  • Учители по „География и икономика“ и „История и цивилизации“ в общообразователна и профилирана подготовка.
  • Специалисти в областта образованието в областните и общинските администрации.
  • Участници и ръководители на образователни проекти на национално и регионално равнище.

При успешно приключване на магистратурата студентите получават образователно-квалификационна степен магистър – учител по география/история в профилирана подготовка. Студентите, завършили бакалавърска специалност в направление 2.2 История и археология, след приключване на магистърската програма получават професионалната квалификация Учител по история в профилирана подготовка, завършилите бакалавърска специалност в направление 4.4. Науки за земята, след приключване на магистърската програма получават професионална квалификация Учител по география в профилирана подготовка, а студентите с бакалавърска специалност 1.3. Педагогика на обучението по география/история, след приключване на магистратурата получават квалификация учител по география/история в профилирана подготовка. Студенти, които имат завършена следдипломна квалификация, съответно „Учител по история“ за географи и „Учител по география“ за историци, след приключване на магистърската програма получават професионална квалификацияучител по география/история в профилирана подготовка.

Прием

Условията и редът за приемането на кандидати се определят в Правилника на за прием в ОКС „магистър“ на Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

Приемът за държавна субсидия е чрез събеседване, за платена форма на обучение – по документи.

Конкурсен изпит: събеседване върху проблемите на географското образование и обучението по история, върху мотивацията на студента за работа в училище.

Събеседването е насочено към:

  1. Закон за предучилищното и училищното образование
  2. Учебни планове и учебни програми по „География и икономика“ и „История и цивилизации“

Приемът и класирането се осъществяват от ГГФ.

_________

Учебен план