Начало / Университетът / Факултети / Исторически факултет / Образователна дейност / Магистърски програми уч. 2023/2024 г. / Обучението по гражданско и интеркултурно образование в средното училище

   

Срок на обучение: 2 семестъра

Форма на обучение: редовна

Прием: държавна субсидия; обучение срещу заплащане

Ръководител: доц. д-р Борис Стоянов

тел.: 02 9308 366

e-mail: boris.stoyanov@uni-sofia.bg

НАСОЧЕНОСТ

От 2022 – 2023 академична година започва прием и обучение в изцяло новата магистърска програма „Обучението по гражданско и интеркултурно образование в средното училище“. Тя е част от проект „Модерн-А“ на МОН за модернизиране на българското образование и е отговор на нуждата от задълбочаване на знанията и уменията на преподавателите по предмета гражданско образование в горния гимназиален курс.

Програмата е насочена към усъвършенстване на методическата подготовка на педагогическите специалисти и към задълбочаване на теоретичните им познания чрез запознаване със съвременните достижения в областта на гражданското и интеркултурното образование.

Интердисциплинарна по своята същност, програмата акцентира върху:

  • Развитието на водещите политически концепции на трансатлантическата философия;
  • Сблъсъка на демокрации и диктатури в съвременната епоха с произтичащите за съвременните общества последици;
  • Защитата на правата на човека
  • Функционирането на съвременните демократични политически системи;
  • Ролята на медиите в съвременното гражданско общество;
  • Процесът на глобализация и променящата се геополитика в началото на новото хилядолетие;
  • Принципите и нормите на конституционното право;
  • Политиките и институциите на Европейския съюз.

Особено място е отделено на актуалните проблеми на: съвременните тенденции в изкуството и културата, в т.ч. и контракултурите, концепцията за гражданството, интеркултурния диалог и толерантността, традиционните и нови политически идеологии, хуманитарното право, екологията и др.

Програмата се реализира от екип от утвърдени и млади преподаватели от трите водещи университета в страната: Софийския университет, Великотърновския университет и Югозападния университет. Научни и преподавателски центрове с традиция и авторитет в областта на хуманитарните, социалните и педагогическите науки.

ПРИЕМ

За обучение в програмата могат да кандидатстват специалисти с придобита професионална квалификация „учител“

Приемът се осъществява чрез събеседване върху проблемите на гражданското и интеркултурното образование в училище.

ОБУЧЕНИЕ

Обучението е двусеместериално и включва 8 задължителни дисциплини и 4 избираеми дисциплини. Задължителните дисциплини осигуряват общо 33 кредита, а избираемите – 8. В учебния план са включени също така и 2 задължителни практики, носещи общо 4 кредита, както и една факултативна дисциплина. В хода на обучението има възможност за осъществяване на международна мобилност по програмата „Еразъм“ на ЕС.

ЗАВЪРШВАНЕ

За да завършат обучението си, студентите разработват и защитават дипломна работа. Първата държавна изпитна сесия е през месец септември, а втората- през месец февруари.

ПРОФЕСИОНАЛНА РЕАЛИЗАЦИЯ

Успешно завършилите магистърската програма притежават необходимите знания и компетенции, отговарящи на съвременните обществени нужди за висококвалифицирани кадри в образованието. Те могат да се реализират в образователната сфера като учители по гражданско образование в средните училища, но също така и като специалисти в административни звена на различно равнище на централно и местно управление, както и в неправителствения сектор.

Събеседване за проверка на мотивацията и отношението към проблеми на гражданското общество

Забележка: Литература не се предлага, проверката е върху общата култура на кандидатите по съответните теми за събеседване и на база на педагогическата им практика.

__________

Учебен план