Начало / Университетът / Факултети / Исторически факултет / Образователна дейност / Магистърски програми уч. 2023/2024 г. / История и култура на Балканите и Източното Средиземноморие в Късната античност и Средновековието

   

(Съвместна програма с Исторически факултет на ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“. Приемът на документи и класирането на кандидатите се извършват от ВТУ)

Срок на обучение: 2 семестъра

Форма на обучение: редовна

Прием: държавна субсидия; обучение срещу заплащане

Координатори за ИФ на СУ:

проф. д-р Александър Николов

тел. 02/ 9308 321

e-mail aleksandur@uni-sofia.bg

доц. д-р Юлия Цветкова

тел. 02/ 9308 354

e-mail julia.tzvetkova@uni-sofia.bg

Магистърската програма е съвместна между ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“ и СУ Св. КлиментОхридски“.

Магистърската програма „История и култура на Балканите и Източното Средиземноморие в Късната античност и Средновековието“ за специалисти е съвместна програма на Историческите факултети на ВТУ "Св. св. Кирил и Методии" и СУ "Св. Климент Охридски" и е насочена към бакалаври, завършили специалностите в направление 2.2. История и археология, специалностите с профил история в направление 1.3. Педагогика на обучението по…, както и специалностите Етнология и Етнология и културна антропология в направление 3.1. Програмата включва 8 задължителни дисциплини, целящи да дадат на студентите по-задълбочени познания в областта на медитеранистиката и балканската история и култура през периода на Късната античност и Средновековието. Предвидени са и избираеми дисциплини, които задълбочават познанията на студентите в съответната област.

Изисквания за прием

Придобити образователно-квалификационни степени „бакалавър” или „магистър” в направление 2.2. История и археология или определени специалности в направления 1.3. Педагогика на обучението по… (такива с профил история) и 3.1. Социология, антропология и науки за културата (Етнология и Етнология и културна антропология).

Изпълнение на условията на чл. 21, ал. 3 и 4 от ЗВО (успех от диплома за завършена степен на висше образование не по-нисък от Добър /4/) по смисъла на параграф 4д, т. 4 от Допълнителните разпоредби на ЗВО.

Приемът в МП се осъществява от ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“

Учебният план на програмата предвижда курс на обучение в продължение на два семестъра и включва 8 задължителни дисциплини (5 ЗД в първи семестър и 3 ЗД във втори семестър) и 2 задължително избираеми дисциплини, съответно една в първи и една във втори семестър. Списъкът на избираемите дисциплини може да бъде актуализиран периодично.

Професионална реализация

Със своята научно-изследователска квалификация магистрите – специалисти по история и култура на Балканите и Източното Средиземноморие през Късната античност и Средновековието могат да намерят професионална реализация в сферата на образованието, в научни институти към Българската академия на науките, в системата на министерствата на културата и на образованието и науката, в музеи, в масмедии, в сферата на туризма и на публичната администрация, както и във фондации и неправителствени организации, чийто предмет на дейност е свързан с опазване на културно-историческото наследство, с етнокултурните взаимодействия и процеси, с етническите и междуетническите отношения и др.