Начало / Университетът / Факултети / Исторически факултет / Образователна дейност / Магистърски програми уч. 2023/2024 г. / Исторически факултет / Mузеология

   

Срок на обучение: 3 семестъра

Форма на обучение: редовна/задочна

Прием: държавна субсидия; обучение срещу заплащане

Ръководител: гл. ас. д-р Илиана Борисова-Кацарова

тел.: 02 9308 572

e-mail: ikacarova@uni-sofia.bg

 

******

Музеологията е наука за социална отговорност – пред миналото и пред бъдещето. Наука, чието основно внимание е насочено към материалните и следи за отминали процеси и явления в обществото и природата, т.е. към културното и природното наследство. Обхватът на науката е много по-широк, отколкото наименованието й загатва. Културното наследство е един от обектите, с които музеологията работи – изучава, документира, опазва, популяризира, комуникира и пр., с помощта на различни институции и механизми.

Насоченост, образователни цели

Магистърската програма „Музеология” има подчертано практически и професионален характер – подготовка на висококвалифицирани кадри за нуждите на културните институти, музеите и музейните комплекси в страната.

Културното наследство е съвкупност от нематериални и материални движими и недвижими културни ценности. То има ключово значение за съхраняването на културната и националната идентичност на обществото, но е и важен икономически ресурс. Неговото управление изисква високо квалифицирани специалисти. Музеите, музейните комплекси и сродните културни институции са важен елемент от опазването и управлението на културното наследство в най-широк смисъл и основен медиатор в комуникацията между културните ценности и обществото (публиката).

Магистърската програма дава възможност както за придобиване на допълнителна широкопрофилна и интердисциплинарна подготовка в областта на музеологията, опазването и управлението на културното наследство, така и за допълнителна задълбочена фундаментална научно-теоретична и специализирана подготовка на студентите в областта на специалността придобита в бакалавърска степен. Предлаганите курсове са от сферата на археологията, историята, етнологията, документалистиката, история на изкуството и други хуманитарни дисциплини, които традиционно присъстват в музеите.

Обучение (знания и умения, необходими за успешна професионална дейност; общо теоретична и специална подготовка и др.)

Програмата е разработена във варианти за редовно и задочно обучение (специалисти) и редовно и задочно обучение (неспециалисти), държавна поръчка и срещу заплащане.

Учебният план включва дисциплини с теоретичен, методологичен и практически характер в сферата на културното наследство и музейното дело.

Програмата предлага блок задължителни дисциплини, свързани с управлението и опазването на културното наследство, музеите и музеологията. Лекционните курсове включват История на музейната институция. Теория, методология и практика в музеологията; Законодателство в областта на културното наследство и музеите; Мениджмънт, маркетинг, реклама в музейната практика; Музейна комуникация. Музеят и образованието; Културен туризъм и др.

Под формата на задължително избираеми дисциплини присъстват лекционни курсове, посветени на конкретни страни от културното наследство и специфични музейни форми - Паметници на световното културно и природно наследство. Международни организации и законодателство; Нематериално наследство; Дигитализация на културно-историческото наследство; Археологическо културно наследство в България. Археологически резервати и паркове и др.

През първи и втори семестър студентите избират минимум по 2 от тези дисциплини (за семестър) и още една в трети семестър.

Като свободно избираеми дисциплини (специализиращ модул) в плана са включени дисциплини надграждащи, задълбочаващи и профилиращи студентите в областта на историята, археологията, етнологията, историята на изкуството и др.

Студентите имат право да избират от целия списък с дисциплини, според техните желания и нужди. Те могат да се ограничат в рамките на някой от специализиращите модули, но могат да изберат дисциплини от различни научни сфери.

В отделен модул (модул „неспециалисти“) са организирани лекционни курсове, които целят да приравнят знанията на студенти, завършили не-хуманитарни специалности.

Част от дисциплините имат практическа насоченост и наред с предвидената учебна практики са съобразени с актуалните нужди на музейното дело и културното наследство в цялост. През първи и втори семестър студентите избират минимум по 2 от тези дисциплини (за семестър).

Списъкът с предлаганите избираеми дисциплини, задължителни и свободно избираеми, е отворен и ежегодно може да бъде актуализиран и допълван. Студентите имат право да избират и лекционни курсове от други магистърски програми в ИФ. Курсът на обучение завършва със защита на магистърска теза.

Предвиден е музеен стаж, който има за цел студентите да придобият практическа представа и опит в конкретен музей. Стажът се осъществява в Музея за история на СУ или друг музей, с който ИФ е в договорни отношения. Ако студентът вече работи в музейна или сродна институция, това може да му бъде служебно зачетено като музеен стаж в рамките на магистратурата.

Преддипломен магистърски практикум – дискутира избора на темите и оформянето на магистърските тези. Предлагат се теоретични и практически насоки, свързани със структурата и съдържанието на разработките, с принципите на научно-изследователската работа, необходима за успешното реализиране на магистърската теза.

Програмата дава възможност за обучение по индивидуален план (при условия и ред, предвиден в Правилника на СУ, чл. 161 (3)) .

Професионални компетенции

Завършилите магистърската програма придобиват не само познания и умения за изследователска и научна дейност, а и подготовка за справяне с различни дейности от организационен, административен, управленски характер в сферата на културното наследство и музейната практика.

Професионална реализация

Магистрите по „Музеология“ могат да намерят професионална реализация в музеи, в научни и културни институти, висши училища, в сферата на културния туризъм, да заемат експертни и други длъжности в областта на проучването и опазването на културното наследство в държавни и общински организации и ведомства, в частни и държавни фирми, както и в неправителствения сектор.

Прием

За обучение в магистърската програма „Музеология“ (специалисти) се приемат студенти, придобили базисна бакалавърска подготовка в областта на хуманитаристиката (историята, археологията, етнологията, културология и други сродни дисциплини). Допуска се прием и на висшисти завършили други специалности (като неспециалисти), които е необходимо да запишат допълнителни лекционни курсове (модул „неспециалисти“), за да се приравни образованието им към това на т. нар. специалисти.

Приемът в магистърската програма се осъществява след събеседване с кандидатите, което има за цел да установи научния интерес на кандидатите и мотивацията за работа в конкретна проблематика на културното наследство и музеологията и нивото на базисната подготовка. До събеседване се допускат лица с общ успех от завършено висше образование не по-нисък от Мн. добър 4, 5.

Теми за събеседване:

  1. Културното наследство на днешните български земи.
  2. Музейната мрежа на България.
  3. Законодателство в областта на културното наследство и музеите.
  4. Институции и организации, занимаващи се с опазване и популяризиране на културното наследство в България и по света.

__________________________

Учебни планове