Начало / Университетът / Факултети / Исторически факултет / История / Представяне

   

Мисия, визия, цели и задачи

София 1504, бул. Цар Освободител 15

телефон: 9876 292
9308 223
факс: 9463 022
SU1

Основната задача на Историческия факултет в рамките на университетската общност е подготовката на специалисти по история: учители и научни работници, преподаватели в хуманитарни висши училища или специалисти в разностранните области на националната култура. Научните традиции на факултета повече от един век са свързани преди всичко с детайлното и задълбочено проучване на българската национална история във всичките й периоди и аспекти. Поради характера на учебния процес във факултета се изучава и изследва и най-важното от балканската и световната история и специалните исторически дисциплини. Специалистите по тези проблеми са обособени в отделни катедри. Научноизследователската дейност във факултета протича в сътрудничество с известни световни учени и центрове по история.

С откриването на новите специалности Археология и Етнология факултетът си поставя за цел и подготовката на специализирани кадри в съответните научни направления. Поради относително ограничения си научно-преподавателски потенциал двете специализирани катедри по археология и етнология в рамките на Историческия факултет провеждат учебната си и научноизследователска дейност в тясно сътрудничество със съответните научни институти на БАН.

С преструктурирането на Софийския университет през 1951 г. три от хуманитарните специалности - История, Философия и Педагогика, се обединяват във Философско-исторически факултет. От 1972 г. специалността История се обособява в самостоятелен Исторически факултет, който съществува и до днес. От 1992 г. към факултета е открита специалност Археология, от 1995 г. - специалност Етнология, от есента на 1999 г. съвместно с Геолого-географския факултет - специалност История и география, от 2003 г. - специалност Архивистика и документалистика, от 2006 г.- специалност Минало и съвремие на Югоизточна Европа, от 2011 г. - специалност История и философия; а от 2015 г. - специалност Хебраистика.