Начало / Университетът / Факултети / Исторически факултет / Академичен състав / гл. ас. д-р Илиана Борисова-Кацарова - музеология и археология

   

Приемно време:

понеделник и вторник 10.00-12.00 в каб. 31

 

Телефон: (02) 9308/ 572

E-mail: ikacarova@uni-sofia.bg

Адрес:
Исторически факултет
бул. „Цар Освободител“ 15
1504 София

 

Биографични данни:

 • 1988 г. – средно образование в 1 СОУ „Пенчо Славейков“ (тогава 1 ЕСПУ „Димитър Благоев)
 • 1997 г. – магистър по Археология в ИФ на СУ „Св. Климент Охридски“
 • 1998 – 2002 г. – редовен докторант по музеология в ИФ на СУ „Св. Климент Охридски“. Тема на дисертацията “Археологически музеи и музейни експозиции in situ – постижения и перспективи в България”
 • 2000 – 2006 г. – хоноруван асистент в НБУ Департамент “Културно наследство” София (лекционни курсове по “Паметници на европейската култура – сравнителен поглед”; (2000-2001), “Увод в музеологията” (2003-2006), “Музейна комуникация” (2003-2005), “Археологически музеи in situ” (2001-2003; 2005, 2006) и Национална художествена академия – катедра “Керамика” (лекционен курс “История на керамиката в българските земи”).
 • 2003 – 2008 г. - хоноруван асистент по музеология в ИФ на СУ „Св. Климент Охридски“
 • От 2008 г. – главен асистент по Музеология и Археология в музеология в ИФ на СУ „Св. Климент Охридски“

Административни длъжности:

 • 2011-2013 г. – Временно изпълняващ длъжността Директор на Музея за история на Софийския Университет
 • От 2011 г. – Ръководител на магистърска програма „Музеология” в ИФ на СУ

Членство в научни организации:

 • Асоциация на българските археолози
 • Международен съвет за музеи (ICOM)

Научни интереси:

 • Културно наследство, музеология, класическа археология, история на изкуството, технологии и занаяти през Античността

Избрани публикации:

Статии:

 1. "Нови антропоморфни фигурки от култура Марица (ранен халколит)" - В: сп. Минало, бр. 3, str. 10-16, 1995 г.
 2. "Конникът в надгробната пластика от балканските римски провинции (І - ІV в.) – В: Seminarium Thracicum, 5, Втори академични четения в памет на акад. Г. Кацаров, София 2001.
 3. "Керамика от обект "Братя Даскалови", Чирпанско (ІІІ - ІV в.)" – В: Годишник на музея в Стара Загора, І, 2001
 4. "Един специален вид археологически музеи" – В: сп. История, бр. І, 2002 г.
 5. "Образование и атракция в археологическите музеи in situ" – В: сп. История , бр. ІІ, 2002 г.
 6. “Археологически музеи и музейни експозиции in situ в България” – сп. Археология, 2002, кн. 4, стр. 63-67 (Преглед).
 7. "Belt decorations with enamel from Serdica" (в съавторство с М. Станчева) - In: Archaeologia Bulgarica 2003.
 8. Един саркофаг с изображение на конник от Ulpia Oescus – В: Сборник в чест на проф. Л. Гетов. С. 2005
 9. Археологически ценности в градска среда – предизвикателства и перспективи – Национална научна конференция „Музей, културно-историческо наследство, културен туризъм”, Стара Загора 3-4 10. 2007 г. Стара Загора 2008.
 10. Историческите къщи-музеи – дефиниция, предизвикателства, перспективи - Научна конференция „Възраждането, дарителството и българските музеи, Карлово 8-9. 11. 2007 г. В. Търново 2008
 11. Университетските музеи и колекции. Опитът на Софийския университет „Св. Климент Охридски” – Сборник материали в чест на доц. д-р Стефка Ангелова. С. 2010
 12. Музеологията в университетското обучение. Опитът на Софийския университет „Св. Климент Охридски”. – Национална конференция „Принципите на музейната мрежа и образованието”, РИМ Хасково, 2009. София 2010.
 13. Спасителни археологически разкопки на обект № 9, ЛОТ 2, АМ „Тракия” – вкопани структури от Късната желязна епоха, с. Бенковски, общ. Стара Загора. – АОР за 2009 г., София 2010
 14. Съвременни тенденции в музеологията. Добри практики при работа с деца и младежи. Образователният потенциал на археологическите музеи. – материали от Научна конференция „Музеят и предизвикателствата на 21 в.” – Национален Военноисторически музей, 01-02. 07. 2011 г., стр. 265-286. ISBN 978-954-92777-4-6, Национален военноисторически музей, София, 2013 http://militarymuseum.bg/Pages/Publications/Reports/Elektronen-sbornik-NEW1.pdf
 15. Археологическо проучване на обект „Западна порта на Сердика” (в съавторство с А. Аладжов) – АОР за 2011 г. С. 2012, 322-324.
 16. Археологическо проучване на обект „Западна порта на Сердика” (в съавторство с А. Аладжов) – АОР за 2012 г., С. 2013
 17. Археологическо проучване на обект „Западна порта на Сердика” – АОР за 2013 г., С. 2014 (в съавторство с А. Аладжов).
 18. Западна порта на Сердика. Археологически разкопки 2011-2012 г., С. 2012, брошура (в съавторство с А. Аладжов и Сн. Горянова), на български и английски език.
 19. Западна порта на Сердика. Археологически разкопки 2013 г., С. 2013, брошура (в съавторство с А. Аладжов и Сн. Горянова), на български и английски език.
 20. Новооткрита късноантична мозайка от Сердика (Предварителни наблюдения). – Материали от международна научна конференция „Антични мозайки и кариери”, НБУ, 18. 10. 2013 г. (в съавторство с А. Аладжов) (под печат).
 21. Оброчен релеф от Сердика. – В: Известия на Археологическия Институт (под печат).
 22. Analysis of the Archaeological Heritage of Sofia. – В: Материали от международна научна конференция „Базиликата Св. София на прехода от езичество и християнство, София, 11-13 март, 2014 г. (под печат).
 23. A Newfound Late Roman Mosaic from Serdica - НИШ И ВИЗАНТИЈА XIII, „Стефан Немања између истока и запада“, международен научен симпозиум, Ниш 3-5 юни 2014, 151-160. http://www.nisandbyzantium.org.rs/doc/zbornik13/PDF-XIII/08 Iliana Borisova-Katsarova-1
 24. Бележки върху укрепителната система на Сердика (Нови данни от района на Западната порта на града) – В: Сборник в чест на Магдалина Станчева (под печат).
 25. И. Борисова, С. Горянова, Западна порта на Сердика – Археологически открития и разкопки за 2014, С. 2015,508-511.
 26. Западната порта на Сердика – за миналото и бъдещето - НИШ И ВИЗАНТИЈА XIV, международен научен симпозиум, Ниш 3-5 юни 2015 (под печат).
 27. И. Борисова-Кацарова, Д. Барфончовска. Западната порта на Сердика – археологическо проучване и възможности за експониране. – юбилейна конференция в чест на проф. Л. Гетов, СУ „Св. Климент Охридски“, София, 6-7 ноември, 2015 (под печат).