Начало / Университетът / Факултети / Исторически факултет / Академичен състав / доц. д-р Ангел Николов - средновековна българска история

   

 

Приемно време:
вторник 8:30-10:30 в каб. 285

 

Телефон: (02) 9308/ 305

E-mail: angelan@uni-sofia.bg

Адрес:
Исторически факултет
бул. „Цар Освободител“ 15
1504 София

https://uni-sofia.academia.edu/AngelNikolov

snimka A.N.

 

Биографични данни:

 • 1990 - средно образование в НГДЕК „Константин Философ“
 • 1995 - магистър по история в ИФ на СУ „Св. Климент Охридски“
 • 1998-2002 редовен докторант към катедра „История на България“ в ИФ на СУ „Св. Кл. Охридски“. Тема на дисертацията: „Българските политически идеи 864-971 г.“
 • 2002-2011 старши (2002) и главен (2003) асистент по Средновековна българска история към катедра „История на България“ в ИФ на СУ „Св. Кл. Охридски“.
 • 2011- доцент по Средновековна българска история към катедра „История на България“ в ИФ на СУ „Св. Кл. Охридски“.
Специализации:
 • Оксфорд (Великобритания), Краков (Полша), Букурещ (Румъния), Белград (Сърбия), Саарбрюкен (Германия)
Членство в научни организации:
Членство в редколегии:
 • 2012- Slověne. International Journal of Slavic Studies (Institute of Slavic Studies of the Russian Academy of Sciences, Moscow)
Проекти:
 • 2015-2017 Autocéphalies : l’exercice de l’indépendance dans les Églises slaves orientales (Xe-XXe siècle). École française de Rome (член на научния екип)
 • 2015-2017 Bulgaria and the Carolingian World: Political, Ecclesiastical and Cultural Relations. Forschungsprojekt im Rahmen der Kooperation zwischen der Universität des Saarlandes und der St.-Kliment-Ohridski-Universität (ръководител на проекта съвместно с проф. Р. Марти)
 • 2015-2018 Grant Narodowego Centrum Nauki (program Harmonia 6, panel HS) pt. “Państwo bułgarskie w latach 927–969. Epoka cara Piotra I Pobożnego”, realizowany w Centrum Ceraneum przez zespół pod kierunkiem dr. hab. prof. UŁ M. Leszki we współpracy z Uniwersytetem Sofijskim (Bułgaria)
 • A Guide to Research on Procopius in languages other than English
 • 2014-2016 Проект за написване и публикуване на монография "Между Константинопол и Рим. Из антикатолическата литература в България и славянския православен свят". Университетски комплекс по хуманитаристика „Алма матер“ при СУ „Св. Климент Охридски“ (ръководител на проекта)
 • 2012-2014 Е-Medievalia (Електронни ресурси за дистанционно обучение по медиевистика). Проект BG 051РО001-4.3.04-0004/2012, реализиран с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз (член на научния екип) http://e-medievalia.uni-sofia.bg
Научни интереси:

Средновековна България, Византия, Старобългарска литература, Средновековна политическа мисъл, Религиозна полемика, Стари славянски литератури, Славянски ръкописи, История на славистиката

Избрани публикации:

Книги:

 1. Между Константинопол и Рим. Из антикатолическата литература в България и славянския православен свят (XI – XVII в.). София, 2016, 362 стр.
 2. П. А. Сирку в България (1878-1879) // П. А. Сырку в Болгарии (1878-1879) [= Studia mediaevalia Slavica et Byzantina, 3]. София, 2012, 429 стр. (в съавторство с Л. А. Герд)
 3. Повест полезна за латините: паметник на средновековната славянска полемика срещу католицизма. София, 2011, 153 стр.
 4. Николов, А., Политическа мисъл в ранносредновековна България (средата на IX – края на X в.), София, 2006, 351 стр.

Съставителство:

 1. Средновековният българин и „другите”. Сборник в чест на 60-годишнината на проф. дин Петър Ангелов. Съст. Ан. Николов, Г. Николов. София, 2013
 2. Българското средновековие: общество, власт, история. Сборник в чест на проф. д-р Милияна Каймакамова. Съст. Г. Николов, А. Николов. София, 2013
 3. Proceedings of the 22nd International Congress of Byzantine Studies, Sofia, 22-27 August 2011. Vol. III. Abstracts of Free Communications. Ed. by Angel Nikolov with the assistance of Elena Kostova and Vladimir Angelov. Sofia, 2011, 420 pp.

Статии:

 1. „Великият между царете“. Изграждане и утвърждаване на българската царска институция през управлението на Симеон I. – В: Българският Златен век. Сборник в чест на цар Симеон Велики (893–927). Пловдив, 2015, 149-188
 2. On Basil II's cognomen "The Bulgar-Slayer". - In: Европейският югоизток през втората половина на Х - началото на XI век. История и култура. Международна конференция. София, 6- 8 октомври 2014 г. Съст. В. Гюзелев, Г. Н. Николов. София, 2015, 578-584.
 3. Около прозвището на Василий II "Българоубиец". – В: Хиляда години от битката при Беласица и от смъртта на цар Самуил (1014-2014). Под ред. на В. Гюзелев и Г. Николов. София, 2015, 84-91.
 4. Николов, А. Царската титла на Симеон I като историографски и политически проблем. - Трети международен конгрес по българистика. Кръгла маса "Златният век на цар Симеон: политика, религия и култура". София, 2014, 30-40.
 5. Францисканская миссия в Видине (1365-1369). – In: Власт и моћ. Властела Моравске Србиje од 1365. до 1402. године. Тематски зборник. Уредник С. Мишић. Крушевац, 2014, 245-256.
 6. Николов, А., К. Станев. Обрядовые уклонения и дурные привычки латинских еретиков в византийско-славянской полемической литературе Средневековья. – Studia Ceranea, 4 (2014), 125-139 (в съавт. с К. Станев)
 7. Едно английско описание на Преслав от 1702 г. и неговият автор Едмънд Чишъл. – В: Средновековният българин и „другите”. Сборник в чест на 60-годишнината на проф. дин Петър Ангелов. Съст. А. Николов, Г. Николов. С., 2013, 373-381 (в съавт. с Л. Генова)
 8. Факти и догадки за събора през 893 година. - В: България в световното културно наследство. Материали от Третата национална конференция по история, археология и културен туризъм "Пътуване към България" - Шумен, 17-19. 05. 2012 г. Съст. Т. Тодоров. Шумен, 2014, 229-237
 9. Сведения о св. Кирилле и св. Мефодии в списке Русского хронографа из собрания Национальной библиотеки в Софии (НБКМ № 774). – KRAKOWSKO-WILEŃSKIE STUDIA SLAWISTYCZNE, 8 (2013), 25-38
 10. Преславский собор 893 г. в современной историографии. – Orientalia Christiana Cracoviensia 5 (2013), 11–25 (публ. 2015)
 11. Making a new basileus: the case of Symeon of Bulgaria (893-927) reconsidered. – In: Rome, Constantinople and Newly converted Europe. Archeological and Historical Evidence. Vol. I. Ed. by M. Salamon, M. Wołoszyn, A. Musin, P. Špehar. Kraków-Leipzig-Rzeszów-Warszawa, 2012, 101-108
 12. "И населници словеном быша": замечания к интерпретации сведения "Повести временных лет" о поселении болгар среди дунайских славян. - В: ΘΕΟΔΟΥΛΟΣ. Сборник статей памяти профессора Игоря Сергеевича Чичурова. Москва, 2012, 261-269
 13. Nikolov, A. The Perception of the Bulgarian Past in the Court of Preslav around 900 AD. - In: State and Church: Studies in Medieval Bulgaria and Byzantium. Ed. by V. Gjuzelev and K. Petkov. Sofia, 2011, 157-171
 14. Теренно проучване на средновековните паметници в гр. Никопол (23-25. 06. 2011). – Mediaevalia, 4 (2012), 216-223 (в съавт. с Г. Димов)
 15. Обреченият опит на проф. В. Н. Бенешевич да вземе участие в ІV Международен конгрес по византийски изследвания (София, 1934 г.). - В: Провалите в историята. XVII Кюстендилски четения 2010 г. Съст. Х. Беров. София, 2012, 229-235
 16. Khan Krum in the Byzantine tradition: terrible rumours, misinformation and political propaganda. – In: Studies in honour of Professor Vassil Gjuzelev [= Bulgaria Mediaevalis, 2]. Sofia, 2011, 39-47
 17. „Надо работать для будущего”: переписка В. Н. Бенешевича с организаторами IV Международного конгресса византийских исследований в Софии. – In: Византийские очерки. Труды российских ученых к ХХII Международному конгрессу византинистов. Санкт-Петербург, 2011, 67-99 (в съавт. с Л. А. Герд)
 18. Средневековый славянский перевод “Учительных глав” императора Василия I: проблемы изучения рукописной традиции и ранних печатных изданий. – В: XIX Ежегодная богословская конференция Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. Т. 1. Москва, 2009, 41-47
 19. Концепцията за предхристиянската писменост и литература на българите в историко-филологическите построения на Г. С. Раковски и някои негови последователи. – Palaeobulgarica, ХХXIІ (2008), № 3, 71-94
 20. Николов, А. Два валашских списка „Кирилловой книги” с параллельным румынским переводом второй половины XVII века. – Славяноведение, 2008, № 2, 62-69
 21. Empire of the Romans or Tsardom of the Greeks? The Image of Byzantium in the Earliest Slavonic Translations from Greek. – Byzantinoslavica, 65 (2007), 31-39
 22. Mediaeval Slavonic Anti-Catholic Texts from the Manuscript Collection of the Romanian Academy. – In: New Europe College Regional Program 2003-2004, 2004-2005, Bucharest, 2007, 261 – 290
 23. Някои проблеми на държавно-политическата и етническата терминология в два средновековни славянски превода на Тълковния Апокалипсис. – В: Проблеми на Кирило-Методиевото дело и на българската култура през IX-X в. (= Кирило-Методиевски студии, 17). София, 2007, 505-512
 24. Идея о благочестии и мудрости правителя в политической идеологии и публичной пропаганде болгарских государей в первое столетие после принятия христианства в Болгарии (864-971). – В: XVII ежегодная богословская конференция Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. Т. 1. Москва, 2007, 124-130
 25. Старобългарският превод на „Изложение на поучителни глави към император Юстиниан” от дякон Агапит и развитието на идеята за достойнството на българския владетел в края на ІХ - началото на Х в. - Palaeobulgarica, ХХІV (2000), № 3, 76-105
 26. Едно пътуване от Пазарджик до Атон преди 150 години. - Марица, 2000, № 1, 61-67
 27. Наблюдения върху цикъла старобългарски историко-апокалиптични творби от Х-ХІ в. - Palaeobulgarica, XXI (1997), № 1, 91-107