Начало / Университетът / Факултети / Факултет по науки за образованието и изкуствата / Специалности / Магистърски програми / Факултет по науки за образованието и изкуствата / Предучилищна и начална училищна педагогика / Начална училищна педагогика (за завършили педагогически специалности и специалности с учителска правоспособност)

   

Срок на обучение: 2 семестъра

 

Форма на обучение: задочна (платено обучение)

 

Ръководител: проф. дн Любен Витанов, проф. д-р Габриела Кирова

 

e-mail: lvitanov@uni-sofia.bg, kirova@uni-sofia.bg

 

Програмата има за цел подготовката на високо-квалифицирани пе- дагогически кадри в областта на началната училищна педагогика. Чрез включените в нея учебни дисциплини се осигурява необходимата педа- гогическа и методическа подготовка на завършили ОКС „бакалавър“ или „магистър“ специалности с учителска правоспособност. Обучението в магистърската програма обхваща два семестъра и включва задължителни, избираеми и факултативни дисциплини. Завършилите магистърската програма придобиват професионална квалификация: педагог, начален учител. Класирането на кандидатите за платена форма на обучение става по документи на база среден успех от представена диплома. До участие в класиране се допускат само кандидати с минимален среден успех добър. При подготовката на студентите в магистърската програма се прилага смесен вариант на обучение, чрез който се съчетават присъствени и виртуални занимания. По този начин се осигурява независимост от време и място с използване на електронна платформа. Така се постига индивидуализация и диференциация на учебния процес, с възможност за прилагане на различни стилове на преподаване и учене, организация на съвместни синхронни и асинхронни учебни дейности в процеса на обучение.