Начало / Университетът / Факултети / Факултет по науки за образованието и изкуствата / Специалности / Магистърски програми / Факултет по науки за образованието и изкуствата / Логопедия / Логопедия (за български граждани, завършили други специалности) - редовно обучение

   

Срок на обучение: 4 семестъра

 

Форма на обучение: редовна (платено обучение)

 

Ръководител: доц.д-р Катерина Щерева

 

e-mail: kshtereva@uni-sofia.bg; katerinashtereva@abv.bg

 

 

 

Магистърската програма Логопедия е предназначена за специалисти с бакалавърска степен в сродни на логопедията области (парамедицински специалисти, психолози, социални работници, специалисти с педаго- гическа и учителска правоспособност) и специалисти с магистърска степен по медицинска специалност.

 

Приемът на студентите се извършва по успех (не по-нисък от много добър 4.50) от дипломата за завършено висше образование. Обучението в редовната форма се провежда по график, съобразен със спецификата на аудиторните дейности (лекции и упражнения) и потребностите на работещите студенти.

 

Завършилите магистърска степен по логопедия придобиват знания и практически умения за работа с деца и възрастни с всички форми на речева патология: гласови и артикулационни нарушения, нарушения при вродени цепнатини на устните и небцето, нарушения на речевата плавност (заекване, запъване и др.), неврологични езикови и говорни нарушения при деца и възрастни (специфични езикови нарушения, афазия, дисфагия, дизартрия – на развитието и придобита), комуника- тивни нарушения при психична девиантност (аутизъм, шизофрения и др.), интелектуална и сензорна недостатъчност (умствена изостаналост, нарушения на слуха и зрението и др.).

 

Тъй като след завършване на магистърската програма студентите придобиват нова специалност, обучението е проекция на това в бака- лавърската степен по логопедия и компетенциите, които придобиват студентите са сходни с тези на бакалавър по логопедия. Обучението завършва с преддипломна практика и държавен изпит.

 

Завършилите магистърска степен по логопедия могат да продължат образованието си в образователна и научна степен „доктор”, да работят на самостоятелна (частна) практика и към институции от различни сфери – образователна, медицинска, социална: общообразователни училища, детски градини, специални училища, центрове за подкрепа и личностно развитие на деца със СОП, центрове за деца с комуни- кативни нарушения, рехабилитационни центрове за деца и юноши с двигателни, интелектуални, сензорни нарушения, рехабилитационни центрове за възрастни, лечебни заведения за болнична и извънболнична помощ, домове за социални грижи и др.

При подготовката на студентите в магистърската програма се при- лага смесен вариант на обучение, чрез който се съчетават присъствени и виртуални занимания. По този начин се осигурява независимост от време и място с използване на електронна платформа. Така се постига индивидуализация и диференциация на учебния процес, с възможност за прилагане на различни стилове на преподаване и учене, организация на съвместни синхронни и асинхронни учебни дейности в процеса на обучение.