Начало / Университетът / Факултети / Факултет по науки за образованието и изкуствата / Специалности / Магистърски програми / Факултет по науки за образованието и изкуствата / Изобразително изкуство / Изкуства и STEAM образование

   

Срок на обучение: 2 семестъра

 

Форма на обучение: редовна (платено обучение)

 

Начало – от зимен семестър

 

Ръководител: доц. д-р Добрин Атанасов

 

e-mail: d.atanasov@fppse.uni-sofia.bg

 

тел.: 02 9706 261

 

 

 

Магистърската програма е насочена към студенти, завършили ОКС бакалавър с придобита педагогическа правоспособност.

 

Програмата е отговор на актуалните предизвикателства, свързани с очакванията за прилагане на нови подходи в обучителния процес, конкретно произтичащи от интензивното въвеждане на STEM/STEAM подходите в българското образование.

 

Сериозната трансформация в полето на образователните технологии поставя учителите в динамична ситуация, в която те спешно трябва да се адаптират към новите специфики на учебния процес, като надградят тясната си специализация с компетенции от различни области на технологиите, науката, културата и изкуствата, което би им позволило да въвеждат гъвкави и иновативни практики. МП „Изкуства и STEAM образование“ отговаря именно на тези потребности.

 

Целта на МП „Изкуства и STEAM образование“ е учителите по различни учебни предмети, част от приетите учебните програми за всички степени на училищното образование, да разширят познанията си относно взаимовръзките между наука и изкуство, да се запознаят с артистични техники и практики, които в контекста на STEAM концепцията, биха могли да ги подпомогнат в педагогическата им работа, независимо от основната им специализация.

 

Прием: Формата на обучение е платена. Записването се извършва въз основа на успех от дипломата за висше образование и след заплащане на таксата за обучение.

При подготовката на студентите в магистърската програма се прилага смесен вариант на обучение, чрез който се съчетават присъствени и виртуални занимания. По този начин се осигурява независимост от време и място с използване на електронна платформа. Така се постига индивидуализация и диференциация на учебния процес, с възможност за прилагане на различни стилове на преподаване и учене, организация на съвместни синхронни и асинхронни учебни дейности в процеса на обучение.