Начало / Университетът / Факултети / Факултет по науки за образованието и изкуствата / Специалности / Докторанти / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Ставрула Атанасиос Василакопулу, Факултет по науки за образованието и изкуствата

Защитата ще се проведе в зала № 213 на Факултета по науки за образованието и изкуствата на СУ “Св. Климент Охридски”

Защита на докторска дисертация на Ставрула Атанасиос Василакопулу, редовен докторант с обучение на английски език на тема „Оценяване на уменията за самостоятелен и независим живот у ученици с интелектуална недостатъчност“, за присъждане на образователната и научна степен „доктор” по професионално направление 1.2. Педагогика (Специална педагогика).

Председател на научното жури: доц. д–р Пенка Тодорова Шапкова – СУ “Св. Климент Охридски”

Рецензии:

Становища: