Начало / Университетът / Факултети / Факултет по науки за образованието и изкуствата / Специалности / Докторанти / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Мария Николаос Кириакопулу, Факултет по науки за образованието и изкуствата

Защитата ще се проведе в зала № 213 на Факултета по науки за образованието и изкуствата на СУ “Св. Климент Охридски”

Защита на докторска дисертация на Мария Николаос Кириакопулу, редовен докторант с обучение на английски език на тема „Холистичен подход към развитието на умения за учене на ученици със специални образователни потребности“, за присъждане на образователната и научна степен „доктор” по професионално направление 1.2. Педагогика (Специална педагогика).

Председател на научното жури: проф. д-р Неда Златинова Балканска – СУ “Св. Климент Охридски”

Рецензии:

Становища: