Начало / Университетът / Факултети / Факултет по науки за образованието и изкуствата / Специалности / Докторанти / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Мария Константинос Готзиамани, Факултет по науки за образованието и изкуствата

зала № 213 на Факултета по науки за образованието и изкуствата на СУ “Св. Климент Охридски”

Защита на докторска дисертация на Мария Константинос Готзиамани, редовен докторант, на тема „Семейни и социални нагласи към интеграцията на децата с детска церебрална парализа“, за присъждане на образователната и научна степен „доктор” по професионално направление 1.2. Педагогика (Специална педагогика - Педагогика на деца с невросоматични заболявания).

Председател на научното жури: проф. д-р Катерина Каролова Караджова – СУ “Св. Климент Охридски”

Рецензии:

Становища: