Начало / Университетът / Факултети / Факултет по науки за образованието и изкуствата / Специалности / Докторанти / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Марина Маргаритова Стоянова, Факултет по науки за образованието и изкуствата

Защитата ще се проведе дистанционно на адрес: https://elearn.uni-sofia.bg/mod/bigbluebuttonbn/view.php?id=413461

Защита на докторска дисертация на Марина Маргаритова Стоянова, докторант на самостоятелна подготовка, на тема „Медии и платформи за виртуална и добавена реалност в обучението по изобразително изкуство“, за присъждане на образователната и научна степен „доктор” по професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по (Методика на обучението по изобразително изкуство).

Председател на научното жури: проф. д-р Бисера Василева Вълева – СУ “Св. Климент Охридски”

Рецензии:

Становища: