Начало / Университетът / Факултети / Факултет по науки за образованието и изкуствата / Специалности / Докторанти / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Герасимос Константинос Калампаликис, Факултет по науки за образованието и изкуствата

Защитата ще се проведе в зала № 213 на Факултета по науки за образованието и изкуствата на СУ “Св. Климент Охридски”

Защита на докторска дисертация на Герасимос Константинос Калампаликис, редовен докторант с обучение на английски език на тема „Дигиталната медийна грамотност като свързващо звено между културата и класната стая“, за присъждане на образователната и научна степен „доктор” по професионално направление 1.2. Педагогика (Медийна педагогика).

Председател на научното жури: проф. дн Данаил Кирилов Данов – СУ “Св. Климент Охридски”

Рецензии:

Становища: