Начало / Университетът / Факултети / Факултет по науки за образованието и изкуствата / Специалности / Докторанти / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Ас. Десислава Костадинова Бакалова, Факултет по науки за образованието и изкуствата

Защитата ще се проведе в зала № 213 на Факултета по науки за образованието и изкуствата на СУ “Св. Климент Охридски”

Защита на докторска дисертация на ас. Десислава Костадинова Бакалова, докторант на самостоятелна подготовка, на тема „Методически модел за развиване на клавирни умения в обучението по задължително пиано на незрящи студенти“ за присъждане на образователната и научна степен „доктор” по професионално направление 1.3 Педагогика на обучението по (Методика на обучението по музика).

Председател на научното жури: проф. д-р Ганка Димитрова Неделчева – СУ “Св. Климент Охридски”

Рецензии:

Становища: