Начало / Университетът / Факултети / Факултет по науки за образованието и изкуствата / Специалности / Докторанти / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Ахилеас Апостолос Папаконстантину, Факултет по науки за образованието и изкуствата

Защитата ще се проведе в зала № 313 на Факултета по науки за образованието и изкуствата на СУ “Св. Климент Охридски”

Защита на докторска дисертация на Ахилеас Апостолос Папаконстантину, редовен докторант с обучение на английски език на тема „Използване на дигитални технологии за преподаване на деца със специални образователни потребности в масовата класна стая“, за присъждане на образователната и научна степен „доктор” по професионално направление 1.2. Педагогика (Специална педагогика).

Председател на научното жури: проф. дпн Мира Димитрова Цветкова-Арсова – СУ “Св. Климент Охридски”

Рецензии:

Становища: