Начало / Университетът / Факултети / Факултет по науки за образованието и изкуствата / Специалности / Докторанти / Кандидатстване

   

 

Кандидатстване: 01.09.2023 г. - 31.10.2023 г.

 

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е
за броя на приеманите за обучение докторанти, български граждани и граждани на Европейския съюз и на ЕИП, в СУ "Св. Климент Охридски" през учебната 2023-2024 г.

 

 

 

 

шифър

 

 

 

Области на висше образование, професионални направления и докторски програми

 

образователна и научна степен "доктор"
редовно задочно
  1. Педагогически науки
1.2. Педагогика 22 1
289 Специална педагогика 3
290 Социална педагогика 1
291 Гражданско образование 1
292 Логопедия 6
293 Предучилищна педагогика 5
294 Медийна педагогика 5
295 Начална училищна педагогика 1 1
1.3. Педагогика на обучението по … 10 0
296 Методика на обучението в детската градина и началното училище по техника и технологии 2
297 Методика на обучението в детската градина и началното училище по български език и литература 1
298 Методика на обучението по музика 4
299 Методика на обучението по изобразително изкуство 2
300 Методика на обучението по физическо възпитание и спорт 1
Общо: 32 1

 

 

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е
за приемане на докторанти, български граждани и граждани на Европейския съюз и на ЕИП, срещу заплащане през учебната 2023/2024 г.
(на основание чл. 21, ал. 5 от Закона за висшето образование)

 

 

 

шифър

 

 

 

професионално направление

 

 

 

докторска програма

 

образователна и научна степен "доктор"
редовно задочно
1 1.2. Педагогика Предучилищна педагогика 3
2 1.2. Педагогика Предучилищна педагогика (Интеркултурно възпитание) с обучение на английски език 5
3 1.2. Педагогика Медийна педагогика (с обучение на английски език) 5
4 1.2. Педагогика Специална педагогика (с обучение на английски език) 15
5 1.3. Педагогика на обучението по ... Методика на обучението в детската градина и началното училище по математика и информационни технологии 1
6 1.3. Педагогика на обучението по ... Методика на обучението по музика (с обучение на английски език) 2
ОБЩО 30 1