Начало / Университетът / Факултети / Богословски факултет / Специалности / Докторанти / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив / Андрей Иванов Касабов, Богословски факултет

Аула на Богословски факултет

 

Защита на докторска дисертация на Андрей Иванов Касабов, редовен докторант на тема: „Музикалното творчество на йеромонах Неофит Рилски – лични творби” за присъждане на образователна и научна степен "доктор" по професионално направление 2.4 – Религия и Теология

 

Председател на научното жури: доц. д-р Костадин Нушев

 

Автореферат

 

Рецензии:

 

Становища: