Начало / Университетът / Администрация / Отдел "Обществени поръчки" / Профил на купувача / Процедури (след 15.04.2016г.) / Възложени процедури / Възложени открити процедури / „Периодична доставка на хартия, канцеларски материали и офис консумативи за нуждите на проект „Наследство БГ“

   

Обособена позиция № 1: Доставка на различни видове копирна и принтерна хартия;

 

Обособена позиция № 2: Доставка на канцеларски материали, запазена по чл. 12, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки

 

Срок за получаване на оферти: 21.01.2019 г. до 17:30 ч.

Отваряне на оферти: 22.01.2019 г., 11:00 ч., Ректорат - Зала 1.

Решение РД 40-219/13.12.2018г.

17.12.2018г.

Обявление за поръчка

17.12.2018г.

Документация

18.12.2018г.

Техническа Спецификация

18.12.2018г.

Предложение за изпълнение на поръчката по Обособена позиция №1

18.12.2018г.

Предложение за изпълнение на поръчката по Обособена позиция №2

18.12.2018г.

Ценово предложение по Обособена позиция №1

18.12.2018г.

Ценово предложение по Обособена позиция №2

18.12.2018г.

Проект на договор по Обособена позиция №1

18.12.2018г.

Проект на договор по Обособена позиция №2

18.12.2018г.

Приложения към Техническо предложение

18.12.2018г.

Приложения към Ценово предложение

18.12.2018г.

Приложение ЕЕДОП

18.12.2018г.

Методическо указание за попълване на ЕЕДОП

18.12.2018г.

Протокол 1

13.03.2019г.

Покана за отваряне на плик с надпис "Предлагани ценови параметри" с изх.№ 72-00-734/09.04.2019г.

09.04.2019г.

Протокол 2

15.05.2019г.

Протокол 3

15.05.2019г.

Доклад с № 70-58-48/15.05.2019г.

15.05.2019г.

Решение № РД 40-72/15.05.2019г. по Обособена позиция №1

15.05.2019г.

Решение № РД 40-71/15.05.2019г. по Обособена позиция №2

15.05.2019г.

Договор №80-09-139/17.09.2019г. по Обособена позиция №1

22.10.2019г.

Договор №80-09-138/17.09.2019г. по Обособена позиция №2

22.10.2019г.

Обявление за Възложена поръчка

22.10.2019г.

Обявление за Изпълнен договор с ID 1046618

18.01.2024г.

Обявление за Изпълнен договор с ID 1046619

18.01.2024г.

Обявление за Изпълнен договор с ID 1047016

20.02.2024г.