Начало / Университетът / Администрация / Отдел "Обществени поръчки" / Профил на купувача / Процедури (след 15.04.2016г.) / Възложени процедури / Възложени открити процедури / Доставка, инсталиране, въвеждане в експлоатация, обучение за работа и поддръжка на автоматизирана инвертна микроскопска система за

   

наблюдение на биологични обекти за Биологически факултет на СУ „Св. Климент Охридски“, по проект „Научна Инфраструктура по Клетъчни Технологии в Биомедицината (НИКТБ)“ от Националната пътна карта за научни инфраструктури 2017-2023 (НПКНИ)

Срок за получаване на оферти: 15.04.2019 г. до 17:30 ч.

Отваряне на оферти: 16.04.2019 г., 11:00 ч., Ректорат - Зала 1.

Решение РД 40-37/ 06.03.2019 г.

11.03.2019 г.

Обявление за поръчка

11.03.2019 г.

Документация

11.03.2019 г.

Проект на договор

11.03.2019 г.

Образци на документи

11.03.2019 г.

Приложение ЕЕДОП

11.03.2019г.

Методическо указание за попълване на ЕЕДОП

11.03.2019г.

Протокол 1

16.05.2019 г.

Съобщение с изх.№ 72-00-984/ 27.05.2019 г. за отваряне на пликове с надпис: "Предлагани ценови параметри"

27.05.2019 г.

Протокол 2

13.06.2019 г.

Доклад № 72-58-67/ 13.06.2019 г.

13.06.2019 г.

Решение РД 40-96 от 13.06.2019 г.

13.06.2019 г.

Договор 80-09-110/ 19.07.2019 г. с ЛКБ Фертрийбс Гезелшафт м.б.Х (ГМБХ)

26.07.2019 г.

Обявление за възложена поръчка

26.07.2019 г.