Начало / Студенти / Административно обслужване / Здравно осигуряване

   

Всички пълнолетни учащи се – студенти и докторанти до 26–годишна възраст във висшите училища следва да подават декларация за здравно осигуряване независимо от това дали подлежат на осигуряване по реда на чл.40,ал.1,т.2 от ЗЗО.

За учащи се във висше учебно заведение се считат и прекъсналите по болест, прекъсналите поради бременност и раждане, прекъсналите поради слаб успех и всички видове студенти, които са прекъснали, но са запазили студентските права.

Български студенти, учащи се в чужбина по двустранни спогодби или договори, по които страна е България, подлежат на здравно осигуряване за сметка на републиканския бюджет.

Декларацията се подава задължително в началото на всяка учебна година, както и при промяна на декларираните обстоятелства.

Ако студентът не подаде декларация и не се осигурява на друго основание, отговорността е изцяло върху студента – той следва да се самоосигурява.

Студентите не следва да бъдат осигуряване след датата на първа сесия за защита на дипломна работа или държавен изпит.

Студент, който има доходи, не следва да бъде осигуряван.

 

Здравно осигуряване в летните месеци за новоприети студенти