Начало / Новини / Конкурси / Конкурси за академични длъжности

   

На вниманието на всички кандидати по обявени конкурси за академични длъжности:

Съгласно § 24 на Закона за мерките и действията по време на извънредно положение сроковете, установени в Закона за развитието на академичния състав в Република България и в Закона за висшето образование, които са започнали да текат преди влизането в сила на този закон, спират да текат до отмяната на извънредното положение. Законът е обнародван в Държавен вестник, бр. 28 от 24.03.2020 г., влиза в сила от 13 март 2020 г. и се прилага до отмяна на извънредното положение.
На това основание за времето на извънредното положение се преустановява подаването и приемането на документи по обявените конкурси за заемане на академични длъжности.

 

Документи за конкурси за академични длъжности ще се приемат от 15.00 ч. до 17.00 ч. в Ректорат, Информационен център, отдел „Човешки ресурси“, стая 2, тел. 02/ 986 11 83