Начало / Наука / Стратегия за човешките ресурси в науката

   
logo_euraxess_rights
HR-logo

 

 

 

 

Стратегия за човешките ресурси в науката в СУ

 

Софийски университет „Св.Климент Охридски” се присъедини към принципите на Европейската харта за изследователите и Кодекса за поведение за поведение при наемане на научни изследователи (Хартата и Кодекса) на 04 октовмри 2016г.

 

Това е важна стъпка в усъвършенстването на средата за равитието на кариерата на научните изследователи в университета. Присъединяването към принците на Хартата и Кодекса и особено постепенното и най-вече пълното им прилагане в политиките и практиките на университета ще гарантира привлекателна среда за развитието на върхови постижения в науката.

 

Чрез изпълнението на препоръката на Европейската Комисия за присъединяване към Хартата и Кодекса и подписването на декларацията за присъединяване, университетът започва следната процедура по изграждане на Стратегията за човешките ресурси в науката ( HRS4R ). Тя се прилага постепенно и е гъвкава за проверка:

 

  • Изпълнява се от отделни институции на доброволни начала.
  • Основава се на вътрешен анализ на институцията за съпоставяне на принципите на Хартата и Кодекса и нейните правила и практики за управление на човешките ресурси.
  • Тя е проста и облекчена, небюрократична и гъвкава, отчитаща разнообразието на ситуации в различните институции.
  • Тя е знак за прозрачност, който предоставя лесна и публично достъпна информация за действията, предприемани от институциите за прилагане на принципите на Хартата и Кодекса.

 

Стратегията за човешките ресурси по-конкретно се състои от следните пет стъпки:

 

  1. Вътрешен анализ, чиято цел е да се направи оценка до каква степен организацията вече работи в съответствие с Хартата и Кодекса.
  2. Публикуване на HR Strategy and Action Plan на институцията за справяне с най-важните установени пропуски чрез конкретни действия.
  3. Присъждане на логото „HR Excellence in Research“ от Европейската комисия, при условие че са изпълнени определени изисквания.
  4. Самооценка за изпълнението на плана за действие след две години.
  5. Външна оценка след четири години, вследствие на която правото за използване на логото може да бъде или подновено, или отнето.

 

Изпълнение със съдействието на EURAXESS центъра за кариерно развитие и мобилност на научните изследователи:

Декларация

Доклад за самооценка (геп анализ)

План за действие