Начало / Университетът / Управление на качеството / Вътрешен одит по качеството

   

 

В периода от месец ноември 2016 г. до месец март 2017 г., по заповед на ректора на СУ проф. дфн Анастас Герджиков, са проведени вътрешни одити по качеството по отношение на обслужването в сектор „Студенти“. Одитите бяха проведени от специално сформирани екипи от обучени одитори. Одитите включваха проследяване на всички основни процеси по обслужването на студентите и на тяхното документиране. Одитирани бяха всички факултети в СУ по предварително съставен график. В резултат на одитирането са изготвени доклади за вътрешен одит, които са предоставени на вниманието на деканските ръководства и на ректорското ръководство. В одитните доклади се съдържат констатирани добри практики, както и някои препоръки за подобряване на обслужването на студентите. Направени са предписания за коригиращи действия, които ръководствата на факултетите да организират и внедрят в работата на иснпекторите „Студенти“.

Одитите са планирани и проведени съгласно изискванията на Наръчника по качество на СУ по Процедура за вътрешен одит (Приложение 3 от Наръчника).