Начало / Университетът / Управление на качеството / Новини

   

Информационен семинар за кампанията отличие "Знак за качество" на Софийския университет "Св. Климент Охридски"

На 29-ти юни 2018 г в Заседателна зала 1 на Ректората се проведе информационен семинар за представяне на Отличието "Знак за качество". Заместник-ректорът по информационни дейности, академичен състав и администрация доц. д-р Елиза Стефанова откри семинара и изтъкна, че инициативата ежегодно да се отличават екипи или отделни представители на университетската общност, които допринасят съществено за развитието на системата за управление на качеството, е част от усилията на ректорското ръководство и на Центъра по управление на качеството за утвърждаване на високи стандарти за качество в Университета.

Доц. Силвия Цветанска – ръководител на Университетския център по управление на качеството, представи замисъла на идеята за отличието и съдържателните параметри за неговото присъждане.

По време на семинара бяха разяснени насоките и процедурата по кандидатстване. Чрез практически примери и дискусия с присъстващите проф. дсн Цветан Давидков – член на Експертния съвет на УЦУК, коментира трите категории, в които могат да се номинират кандидати за отличието – устойчиво развитие, успешна промяна и значима иновация. Той сподели полезни предложения с присъстващите по посока на изграждане на единно разбиране за качество на университетските дейности. В практически план участниците в семинара обсъдиха конкретни въпроси от функционирането на системата за управление на качеството.

Среща на вътрешните одитори

На 09.08.2018г. в Зала 2 на Ректората се проведе работна среща на сертифицираните вътрешни одитори в СУ. Мероприятието е част от общоуниверситетската квалификационна програма за надграждане на професионалната компетентност на вътрешни одитори в Университета, които да подобрят своите приложими техники на одитиране съгласно изискванията на стандарта БДС EN ISO 19011:2011 чрез използване на действащата процедура за вътрешни одити и приложимите формуляри към нея. Срещата се водеше от експерта вътрешни одити по качеството в СУ – инж. Георги Киселинов – водещ одитор. В програмата бяха включени следните дейности:

- Преглед на изменените изисквания в новата версия на стандарт БДС EN ISO 9001:2015 „Системи за управление на качеството. Изисквания (ISO 9001:2015)“;

- Подготовка за провеждане на вътрешни одити в СУ в съответствие с изискванията на БДС EN ISO 19011:2011;

- Дискусия по процедурата за провеждане на вътрешни одити в СУ и върху документите, съпътстващи одитирането;

- Запознаване с графика на дейностите за провеждане на вътрешни одити, бъдещото участие и конкретни ангажименти на вътрешните одитори в предстоящи одити за нуждите на университета.

 

 

Работна среща на Комисиите по атестиране и на Комисиите по качество на факултетите и департаментите

На 03.05.2017 г. в Зала 1 на Ректората се проведе работна среща на Факултетните комисии по качеството и на Комисиите по атестирането във факултетите и департаментите на университета. На срещата присъства и заместник-ректорът по информационни дейности, академичен състав и администрация доц. д-р Елиза Стефанова.

По време на работната среща бе обсъдено постигнатото до момента по внедряването на системата за управление на качеството в СУ „Св. Климент Охридски“. Специално внимание бе отделено на приложението на системата за атестиране на преподавателите. По този повод бяха споделени добри практики от Факултета по химия и фармация и Философския факултет. Проф. д-р Ирина Караджова – Председател на Атестационната комисия на ФХФ представи подхода на своя факултет при адаптиране на критериите за атестиране и съобразяването им със спецификата на работата във факултета. Доц. д-р Калоян Харалампиев – зам. декан на ФФ, сподели опит от електронното анкетиране на студентите за нуждите на атестирането на преподавателите. Представителят на УЦИКТ г-н Атанас Георгиев също даде разяснения относно събирането и обработването на данните от анкетните карти на студентите и отговори на въпросите, поставени от представителите на факултетите.

Дискутиран бе въпросът как студентите да бъдат мотивирани по-активно да участват в подаване на обратна връзка за удовлетвореността си от учебния процес.

Университетският център по управление на качеството ще продължи да подпомага процеса на прилагане на системата за атестиране, като ще събира и обработва предложенията, постъпващи от факултетите, отнасящи се до необходими промени с цел усъвършенстване на системата.

 

03.05.2017

 

03.05.2017 2

 

 

Eliza

 

 

Обучение на вътрешни одитори

На 16.11.2016 г. в Зала 2 на Ректората се проведе еднодневно обучение на вътрешни одитори. То беше надграждащо на обучението, проведено през 2014 г. Сегашното беше водено от експерт вътрешни одити по качеството в Центъра по управление на качеството – г-жа Красимира Абаджиева – главен одитор.

Обучението протече по следния ред:

- Kратко разясняване на серията стандарти ISO 9001

- Смисъл и цели на вътрешните одити, роля на одиторите

- Фази и техники на одита

- Възможни проблеми и ситуации и начините за избягване

- Докладване и проследяване на последващите действия

- Практически упражнения и симулиране на реален одит

В резултат на курса участниците са запознати с приложението на стандартите, свързани със системите за управление на качеството в СУ „Св. Климент Охридски“, с отговорностите на вътрешните одитори, овладели са начини за събиране и анализиране на данни. Могат да планират и организират вътрешен одит в Университета въз основа на документирани процедури, да извършват оценки и да докладват за резултатите от вътрешния одит. Участвалите в обучението ще бъдат включвани в екипи за вътрешен одит в отделните звена на Софийския университет. Вътрешните одити ще започнат в края на месец ноември и ще се провеждат по определен график.

В края на обучението успешно завършилите получиха удостоверение за преминат курс за вътрешни одитори.

 

017

 

 

Среща на деканските ръководства, на ръководствата на департаментите и на комисиите по качеството на тема "Системата за управление на качеството в СУ "Свети Климент Охридски" в усъвършенстване и развитие“

На 14.11.2016 г. в Зала 2 на Ректората се проведе среща на деканските ръководства, ръководствата на департаменти, Факултетните комисии по качеството и на Комисиите на департаментите. В срещата взеха участие 33-ма представители от 14 факултета и от 3-те департамента на СУ, както и заместник-ректорът по информационни дейности, академичен състав и администрация доц. д-р Елиза Стефанова.

Срещата протече в три модула. В първия от тях беше разгледано ефективното функциониране на системата за управление на качеството (лектор: проф. д.с.н. Цветан Давидков) – обсъдено беше разбирането на СУ за качеството, механизмите за практическото функциониране на системата за управление на качеството, основните ползи и отговорности, ролята на деканските ръководства и на комисиите по качество в осигуряване на качеството. Вторият модул беше посветен на новостите в системата за управление на качеството (лектор: доц. д-р Силвия Цветанска). Разгледани бяха променената критериална система на НАОА, процедурата по атестиране на преподавателите, обратната връзка от заинтересованите страни като елемент от атестирането. Обсъдени бяха възможностите за електронно допитване на студентите за нуждите на атестацията, като подробностите по техническото изпълнение на анкетирането и обработването на данни беше разяснено от специалисти на УЦИКТ и ФМИ – Митко Янчев и Атанас Георгиев. Третият модул беше сързан с предстоящите вътрешни одити по качеството. Представен беше експертът по вътрешни одити – г-жа Красимира Абаджиева, и бяха посочени предстоящите административни стъпки за започване на одитирането.

 

 

 

Обучителен семинар на тема „Атестирането на преподавателите като част от университетската система за управление на качеството в СУ”

На 07.06.2016 г. в зала „Яйцето“ в Ректората се проведе обучителен семинар на тема: „Атестирането на преподавателите като част от университетската система за управление на качеството в СУ”, на който присъстваха председатели и членове на комисиите по атестиране във факултетите и департаментите на университета. Събитието бе открито от доц. д-р Елиза Стефанова - зам.-ректор по информационни дейности, академичен състав и администрация. Ръководителят на Центъра по управление на качеството доц. д-р Силвия Цветанска представи приетата от Академическия съвет процедура по атестиране на преподавателите и прилежащата към нея документация, която е част от Наръчника по качеството на СУ. Бяха обсъдени инструментите и подходите за проучване на студентското мнение за нуждите на атестирането на преподавателите. Разяснения по приложението на процедурата направиха доц. д-р Калоян Харалампиев и проф. Мария Нишева, които са участвали в нейното разработване. Дискутирани бяха множество въпроси, поставени от участниците, отнасящи се до практическото приложение на системата за атестиране на преподавателите.

 

1465979547_tmp_1image

 

1465979807_tmp_2image

 

1465979875_tmp_3image

 

 

Среща на Факултетните комисии по качеството и на Комисиите на Департаментите

 

На 20.04.2016 г. в Нова конферентна зала на Ректората се проведе среща на Факултетните комисии по качеството и на Комисиите на департаментите. На срещата присъстваха преподаватели, студенти и докторанти от 13 факултета и от 3-те департамента на СУ, както и заместник-ректорът по информационни дейности, академичен състав и администрация доц. д-р Елиза Стефанова и заместник-ректорът по учебната дейност - ОКС "Бакалавър" и ОКС "Магистър" проф. д-р Ренета Божанкова.

На срещата бяха обсъдени основните компоненти, звена и връзки в системата за управление на качеството. Определени бяха дейностите, периметърът на действие и функциите на Комисиите по качество. На участниците бяха представени част от помощните средства за тяхната работа, каквито са Календарът на дейностите по осигуряване на качеството и заявките за планирани изследвания. Ръководителят на УЦУК доц. д-р Силвия Цветанска очерта мястото и ролята на Центъра в подпомагането на работата на комисиите и посочи приоритетните въпроси, свързани с управлението на качеството за предстоящата година.

1
2

 

 

Заседание на Експертния съвет на УЦУК

На 15.04.2016 г. в Нова конферентна зала в Ректората беше проведено заседание на Експертния съвет на Университетския център по управление на качеството. Това е първото заседание на Съвета в новия му състав, чийто мандат ще продължи следващите 4 години. На срещата бяха обсъдени приоритетните въпроси, свързани с управлението на качеството, каквито са:

  • Проследяване и повишаване качеството на учебния процес (в т.ч. на дистанционното обучение)
  • Търсене на обратна връзка за качеството на административното обслужване
  • Изграждане на система за вътрешен одит по качеството
  • Прецизиране на системата за атестиране на преподавателите
  • Създаване на база данни за реализацията на студентите (Алумни)

Объден и приет беше и Годишен план на Центъра по качество. Задачите в него бяха разпределени за изпълнение между членовете на Експертния съвет.