Начало / Университетът / Самостоятелни звена / Университетска библиотека / За Библиотеката

   

Университетската библиотека “Св. Климент Охридски” е първата университетска и най-голямата научна библиотека в България. Тя предлага услуги, съчетаващи традициите и модерните технологии, които изграждат облика й на съвременен библиотечно-информационен, културен и образователен център. Нейната мисия е библиотечно-информационно осигуряване на всички свои читатели, креативно участие в развитието на Софийския университет и във формирането на информационната компетентност на многобройните си потребители.

Създадена едновременно с Висшето училище в София през 1888 г., и до днес Университетската библиотека играе важна роля в развитието на българската наука и образование като национално значим библиотечно-информационен, културен и образователен център. Първото помещение на библиотеката е една стая в софийската Първа мъжка гимназия, където е настанено и самото Висше училище. За втората учебна година е открита и студентска читалня. Сградата на библиотеката, проектирана от архитектите Д. Цолов и И. Васильов, е построена през 1933 г. със средства от дарението на братята Христо и Евлоги Георгиеви. От декември 1934 г. и досега Университетската библиотека „Св. Климент Охридски“ се помещава в тази сграда, обявена за паметник на културата. Първоначално фондовете на Университетската библиотека възлизат на 2577 заглавия. През 1912 г. те вече са 80 000. За обогатяване на фондовете значително допринасят дарените сбирки на големи български учени като М. Драгоманов, Ив. Шишманов, Б. Пенев, Л. Милетич, Г. Златарски, А. Иширков и др. През 1925 г., с приемането на Закона за депозита, тя става третата библиотека в страната, която получава безплатен екземпляр от всяко издание.

Днес Университетската библиотека притежава богат многоотраслов фонд, който наброява над 2 620 000 библиотечни единици – научна и учебна литература, редки и ценни издания, периодика, електронни носители на информация и др. Изключително богата е сбирката от старопечатни, редки, ценни и уникални издания. Ежегодно се набавят над 20 000 библиотечни единици и се обслужват повече от 30 000 читатели с над 340 000 библиотечни материали.

 

Предлаганите днес библиотечно-библиографски и информационни услуги са в широк спектър:

 • ползване на пълнотекстови дигитализирани библиотечни материали:
  http://digilib.nalis.bg/xmlui/handle/nls/94
 • достъп до водещи научни пълнотекстови и реферативни бази данни: Science Direct, Scopus, ISI web of Knowledge, EBSCO, Emerald, Klower Law и др.
 • заемане за дома;
 • изготвяне на писмени и устни библиографски и фактографски справки;
 • автоматизирано търсене на информация по зададени теми;
 • консултация за работа с електронни библиотечни каталози на световни научни библиотеки; ползване на свободно достъпни електронни списания и безплатни услуги на чуждестранни университетски библиотеки и на много други ресурси;
 • услуги за хора в неравностойно положение;
 • доставка на документи по електронен път (Document Delivery Service);
 • междубиблиотечно и международно междубиблиотечно заемане;
 • копиране и дигитализиране на документи.