Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2020/2021 г. / Защитили за уч. 2020/2021 г. / Деян Иванов Паскалев, Философски факултет

Защитата ще се проведе дистанционно чрез конферентна връзка в електронна платформа MS Teams

Публична защита на Деян Иванов Паскалев, редовен докторант, за присъждане на образователната и научна степен „доктор“ по професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата (Социология – Социология на културата) с дисертационен труд на тема: „Геймърски общности онлайн и офлайн: Трансфер на социални отношения, нормативни и ролеви модели или паралелни всекидневни реалности “.

Председател на научното жури: проф. дсн Ивайло Стефанов Дичев

Автореферат

Рецензии:

Становища

Публикувано на 28.09.2021 в 12:30 ч.