Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2020/2021 г. / Защитили за уч. 2020/2021 г. / Цвета Бочева Добрева, Факултет по класически и нови филологии

2 зала - сграда Ректорат на СУ

Защита на дисертационния труд на Цвета Бочева Добрева на тема: "Продуктовите имена в Икеа традиция в развитие. Ономастично изследване“ - за придобиване на образователна и научната степен „доктор” по професионално направление 2.1. Филология (Германски езици – Съвременен шведски език - Ономастика).

 

Председател на научното жури: Проф. д-р Йовка Великова Тишева

 

Автореферат

Рецензии:

 

Становища:

 

 

Дисертационният труд и материалите по защитата са на разположение в катедрата по Германистика и скандинавистика , каб. 171, СУ "Св. Климент Охридски", бул. "Цар Освободител" 15. Публикувани са и на Интернет-страницата на Университета.

 

Защитата ще се състои на 5 октомври 2020 г. от 14.00 часа в 2 зала на Ректората на СУ, бул. "Цар Освободител" 15.