Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2017/2018 г. / Защитили за уч. 2017/2018 г. / Христина Валериева Танчева, Юридически факултет

Нова конферентна зала, Ректорат

Защита на дисертационен труд на Христина Валериева Танчева, докторант на самостоятелна подготовка ,за придобиване на образователната и научна степен "доктор" по професионално направление 3.6 Право /Гражданско и семейно право/.

Тема на дисертацията: "Отговорност за вреди от дефектни продукти"

Председател на научното жури: проф. дюн. Иван Русчев

Автореферат:

Рецензии:

Становища: