Начало / Университетът / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по придобиване на научни степени / Придобиване на образователна и научна степен "доктор" / Архив за уч. 2017/2018 г. / Защитили за уч. 2017/2018 г. / Антоан Михайлов Рангелов, Факултет по химия и фармация

Заседателна зала на Факултет по химия и фармация, бул. "Дж. Баучър" 1, ет. 1

 

Публична защита на дисертационния труд на Антоан Михайлов Рангелов на тема Комплекси на включване на основата на нишесте” по професионално направление 4.2. Химически науки (Химия на твърдото тяло). Редовен докторант.

Научен ръководител: чл. кор. проф. дхн Тони Георгиев Спасов

Председател на научното жури: проф. дфн Светла Василева Богданова

 

Покана

Автореферат

Рецензии:

Становища:

 

Материалите по защитата са на разположение на интересуващите се в Деканата на ФХФ, СУ, бул. "Дж. Баучър" 1, стая 107