Начало / Университетът / Факултети / Исторически факултет / Структура / Катедри / Археология

   

Ръководител: доц. д-р Даниела Стоянова
стая 31
тел. 9308 572

Научноизследователско направление: Археология

Развитието на българската археология и стремежът преподаването на археология в СУ да отговаря на реалните нужди от адекватно обучени специалисти по археология предопределя учредяването на специалност Археология при Исторически факултет на СУ "Св. Климент Охридски". Това се осъществява основно благодарение на усилията на доайена, проф. д-р Людмил Гетов. През 1992 г. Факултетният съвет на Исторически факултет приема решение за създаване на специалност Археология и след утвърждаването на предложението от Академичния съвет на СУ през учебната 1992/1993 г. е приет първият випуск студенти в специалността. Днес в бакалавърската степен се обучават 165 студенти, а в магистърската програма за 2003/2004 г. - 28 студенти, бакалаври по археология на СУ, както и от други висши училища от София и страната. От учебната 2004/2005 г. е обособена и магистърска програма по археометрия, в която се обучават 6 студенти с бакалавърска степен от специалността.

В учебния план балансирано се съчетават основни курсове по четирите базови направления - Праистория, Тракийска археология, Класическа археология и Средновековна археология, курсовете по основни исторически дисциплини и специализаращи и факултативни четения. От учебната 2003/2004 г. се реализира една по-оптимална по структура и съдържание бакалавърска програма. Въвеждането на магистърска степен от 2002/2003 г. дава възможност за развитие на образованието в СУ по-близо до съвременните стандарти в структурно и в съдържателно отношение.

Теренните практики

Опитът от обучението в контекста на специализацията по археология (до 1992 г.) показва ефективността от лятната теренна практика на големи обекти за практическото професионално обучение на бъдещите специалисти по археология. В учебния план се предвижда задължителна практика през първите три летни сезона на обучението по Праистория, Тракийска археология, Класическа археология и Средновековие (срв. картата), провеждана на значими обекти
Обекти за задължителна лятна археологическа практика:

1. Праистория

 • Юнаците 1995-1997
 • Каблешково
 • Дуранкулак 1994-1996
 • Мъдрец 1993-1994
 • Михалич 1997-1998
 • Резово - 2000
 • в. Адата, с. Гарваня - 2000

2. Тракийска археология

 • Сборяново 1994

3. Класическа археология

 • Кабиле 1995
 • Топола 1994

4. Средновековна археология

 • Дуросторум - Дръстър - Силистра - 1995

Преподаватели