Начало / Университетът / Факултети / Исторически факултет / Образователна дейност / Следдипломна квалификация / Следдипломна квалификация "Учител по история" за специалисти с висше образование 2024/2025

   

 

Историческият факултет е водещ в сферата на обучението и научните изследвания в различните области на историческото познание: българска история, тракология, стара и средновековна история, история на балканските народи, Византия и Русия, археология, архивистика, етнология, подготовка на учители по история

 

СДК "УЧИТЕЛ ПО ИСТОРИЯ"

  • Едногодишни (12 месеца) курсове за придобиване на професионална квалификация „Учител по история“
  • Задочна форма
  • Групово и индивидуално обучение

За специалисти (завършили специалностите на Исторически факултет в СУ или други ВУ, с положени всички изпити от историческия модул, съгласно учебния план, който се базира на Модула за придобиване на учителска правоспособност в УП на специалност „История“, задочно обучение, 2021/2022 г., съответстващ на изискванията на ПМС 27 / 01.02.2021 г. и утвърден от Академичен съвет на СУ (протокол № 9 / 26.05.2021 г.).

 

За неспециалисти (завършили други специалности, които им дават достъп до обучение за придобиване на следдипломна квалификация „Учител по история“, съгласно Наредба № 15 / 22.07.2019 г. на МОН , Приложение 1 – от ПН 1.2; 1.3; 2.3; 2,4; 3.1; 4.4) - изучават и полагат изпити и по дисциплините от историческия модул, съгласно учебния план, който се базира на Модула за придобиване на учителска правоспособност в УП на специалност „История“, задочно обучение, 2021-2022 г., съответстващ на изискванията на ПМС 27 / 01.02.2021 г. и утвърден от Академичен съвет на СУ (протокол № 9 / 26.05.2021 г.). (Минималният хорариум на историческите дисциплини е хорариумът, определен в учебния план на специалност „История“, ОКС „бакалавър“, задочно обучение.)

  • Курсистите посещават лекциите заедно със студентите от специалност „История“, задочно обучение.
  • Приемът се осъществява по документи

За академичната учебна година 2024/2025

  • За групово обучение документите се подават от 1 март до 10 юли 2024 г.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

  • Заявление до Декана на Историческия факултет
  • Копие от дипломата за висше образование и приложението с оценките

СЛЕД ЗАВЪРШВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗАЦИЯТА СЕ ИЗДАВА:

  • СВИДЕТЕЛСТВО за придобита допълнителна квалификация

 

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ:

ИСТОРИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

Ректорат, Южно крило, ет. 2

Деканат – каб. 40 Б

Приемно време: 9.00 – 12.00 и 14.00 – 16.00 – всеки работен ден

Тел.: 02 9308 223

Д-р Елена Ценкова - etsenkova@admin.uni-sofia.bg

Проф. д-р Ивайла Попова – ilpopova@uni-sofia.bg