Начало / Университетът / Факултети / Исторически факултет / Образователна дейност / Бакалавърски програми / Исторически факултет / Архивистика и документалистика

   

 

За специалността

Специалността е предназначена за подготовка на специалисти с професионална квалификация "архивист - документалист". Завършилите са кадри с висока теоретична и професионална подготовка, позволяваща им да решават всички проблеми, свързани с документосъставянето, документооборота и архивирането на документите, както на учрежденско равнище, така и в държавните исторически архиви. Те са предназначени да работят в държавната администрация на предвидените от "Закона за държавния служител" длъжности. Обучението по Архивистика и документалистика в Историческия факултет на Софийски университет "Св. Климент Охридски" се осъществява в цялостната тристепенна система на висшето образование за получаване на съответните образователно-квалификационни степени "бакалавър" и "магистър" /І и ІІ ст./, както и образователната и научна степен "доктор" /ІІІ ст./. В първата /бакалавърска/ степен се очертават два основни блока изучавани дисциплини - специализирани и исторически. По време на обучението си в бакалавърска степен студентите имат възможност да изберат и да придобият професионална квалификация "учител по история". Научната стратегия на обучението във втората /магистърска/ степен е да бъдат допълнени и надградени получените знания в посока на по-тясно специализирани четения в областта на архивистиката и документалистиката. Формата на обучение и в двете степени е само редовно и протича в рамките на пет и половина учебни години. Първата степен обхваща от І до VІІІ семестър. Завършва с писмен държавен изпит по специализираните дисциплини и придобиването на образователно-квалификационна степен "бакалавър по архивистика и документалистика". Втората обхваща три семестъра и придобиването на образователно-квалификационна степен "магистър по архивистика и документалистика". Реализацията на завършилите специалността е в държавната администрация и местното самоуправление, в неправителствените организации и структурите на гражданското общество, в частния сектор, медиите, музеите, библиотеките, издателствата, а също и като преподаватели по архивистика и документалистика в средните и висшите училища в страната.

КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА

Учебният план на специалност "Архивистика и документалистика" е съобразен с Наредбата за държавните изисквания за придобиване на образователно-квалификационна степен "бакалавър" от направление "История" (Постановление №162 на МС, обн. ДВ бр. 76 от 6 август 2002 г.). Той е изработен по съвременни научни критерии, съобразен с националните традиции във висшето образование по обществените и хуманитарните науки, изграждани от основаването на Софийския университет "Св. Климент Охридски" до наши дни, както и с постиженията на водещите чуждестранни университети. Обучение по специалност "Архивистика и документалистика" се провежда за първи път в българско висше училище. Курсът на обучение е четири години /осем семестъра/ със задължителни, избираеми и факултативни дисциплини. То включва исторически дисциплини и основни дисциплини по специалността. Към задължителните дисциплини спадат чуждоезиковото обучение и учебните практикуми в държавната администрация и историческите архиви, както и спортът. Обучението по специалността се осъществява от първи до осми семестър в следните направления - история, класическа и компютърна архивистика, документалистика, документни системи и организация на документооборота. Студентите полагат изпити по включените в учебния план дисциплини. Програмата подлежи на актуализиране всяка година, но не повече от 10%. Езиковото обучение включва шест семестъра - от І до VІ семестър. Студентите имат възможност да избират от съвременните европейски езици . Учебният план предвижда факултативно изучаване на допълнителен чужд език по избор. Обучението приключва с полагане на държавен писмен изпит по специалните дисциплини за придобиване на бакалавърска степен. Задължително условие за допускане до държавен изпит е студентите да са положили успешно всички семестриални изпити и практики. Завършилите успешно бакалавърската степен на специалност "Архивистика и документалистика" имат право да продължат обучението си в образователно-квалификационна степен "магистър". В учебния план на бакалавърската степен на специалността е предвидена възможност студентите да придобият професионална квалификация "учител по история". Модулът е избираем, като в рамките на обучението по специалността студентите полагат задължителен минимум от исторически, педагогически и методически дисциплини за придобиване на педагогическа правоспособност. Завършилите избираемия модул придобиват професионална квалификация "бакалавър по архивистика и документалистика и учител по история".

Учебни планове - редовно обучение

Учебни планове - задочно обучение

Учебни планове 2021/2022

Конспект за държавен изпит