Начало / Университетът / Факултети / Исторически факултет / Академичен състав / проф. д-р Александър Николов – Средновековна история

   

 

Приемно време:
четвъртък 11.00-13.00 в каб. 39

Телефон: 02 9308/321

E-mail: aleksandur@uni-sofia.bg

Адрес:
Исторически факултет
бул. „Цар Освободител“ 15
1504 София

Nikolov

 

Биографични данни:

 • Завършил НГДЕК „Константин-Кирил Философ” (1982)
 • СУ „Св. Климент Охридски”, магистър по история (1989)
 • CEU-Budapest, MA Medieval Studies (1996)
 • Доктор по история (2004)
 • CEU-Budapest, MPhil, Medieval Studies (2008)
Академични длъжности:
 • от 2015 г. - ръководител катедра
Специализации:
 • Ватикански секретен архив (1990, 1991)
 • Институт по византинистика и неогрецискита, Виена (1998)
Членство в научни организации:
 • Асоциация на византинистите и медиевистите в България
 • Българско историческо дружество
 • Асоциация за средновековни европейски и средиземноморски проучвания Mediaevalia
Проекти:
 • 2008-2009, участие в проекта “Inter-Cultural Dialogue Bulgaria-Turkey”, университетите на София, Бурса, Мугла и Измит (Коджаели),Серия от семинари в София, Бурса, Акяка.
Научни интереси:
 • Кръстоносни походи; миграции и гранични общества; национализъм и протонационализъм
Избрани публикации:

Книги и учебни помагала:

 1. „Вярвай или ще те убия!:”Ориенталците” в кръстоносната пропаганда 1270-1370”, С., 2006
 2. „Куманското заселване в България и Унгария:паралели и различия” (под печат)
 3. История на Стария свят - учебник за VІІІ клас на НГДЕК “Св. Константин-Кирил Философ. София, БАН, 1996 (в съавторство с проф. дин Д. Попов).
 4. Помагало за учителя по правата на човека. С., Институт за универсално обучение, 2001
 5. Учебник по история за VІІІ клас, С., Просвета, 2002 (съавт. Пл. Павлов и др.).
 6. Учебник за профилирано обучение по история на България за 11 и 12 клас. С., Просвета, 2002 (съавт. В.Янчев и др.).
 7. История и цивилизация, VІІІ клас, Азбуки-Просвета, 2009, ISBN: 978-954-360-004-5, /в съавт.с Пл. Павлов и М. Босева/
 8. Помагало по история и цивилизация за VІІІ кл., С., Просвета, 2010 г. (съавт. Пл. Павлов и др.)

Статии:

 1. Cumani Bellatores in the Second Bulgarian State (1185-1396) - Annual of the Medieval Studies Department, CEU-Budapest, vol 11, 2005, 223-229.
 2. “Чингиз хан и Чингизидите през погледа на Хайтон от Горигос” – Във: Власт, образ, въобразяване-Medieavalia Christiana 1, С.2005, 7-38.
 3. “Турската опасност”- спасение или заплаха? (Трактатът на Еразъм Ротердамски “Consultatio ad bellum Turcis inferendo”) - ГСУ “Св. Климент Охридски”, Исторически факултет, т. 96-97, 2003-2004, С., 2006, 81-125.
 4. “Походът на Владислав Варненчик в творчеството на Лeодризио Кривели”. – Във: Тангра: Сборник в чест на 70-годишнината на акад. В. Гюзелев, С. 2006, 155-163.
 5. Представата за Европа: едно пътуване в Късното средновековие (14-15 в.). – Във: Сборник с материали от конференцията, посветена на 50 години от подписване на Римския договор, С., 2007.
 6. “Гостите” на средновековна Унгария: немската и куманската колонизация и полюсите на средновековната интеграция (ХІ-ХV в.). – Във: Mediaevalia Christiana, 2, 2008.
 7. “Византия и ромеите през погледа на Рамон Лул”. – Във: Сб. Конференция на работната група “Византия” към фондация А. Мелън. Византия в собствените й очи и очите на другите. ИК “Гутенберг”, С.2007, 269-275.
 8. “Венеция и походите на Владислав Ягело на Балканите”, - Във: От Никопол до Виена 1396-1683, Свят-Наука, С., 2008 г., 69-80.
 9. ”Гийом от Триполи (ok.1225- сл. 1273) и неговият “Трактат за състоянието на сарацините”(1273)” електронна публикация, съавт. П. Павлович, Mediaevalia, www.mediaevalia.eu, специален втори брой в памет на доц. Георги Сотиров, 2011
 10. „Гийом Адам- за начина на изтребление на сарацините”, Медиевалиа, бр. 1, 2011 г.
 11. “Patriotic and “proto-national” motives in the late medieval and early modern Bulgarian literature: the contexts of Paisij Huilendarski”. In: Whose Love of Which Country?: Composite States, National Histories and Patriotic Discourses in Early Modern East Central Europe. Ed. By B. Trencsenyi and M. Zaszkaliczky, Brill, Leiden-Boston 2010, 611-630.
 12. “Bulgaria: Contacts to Medieval Latin Europe”: Oxford Medieval Dictionary, Oxford University Press , 2010.
 13. Stephen Nemanja and the Foundation of the Second Bulgarian Empire 1183-1190. В: Стефан Немања и Топлица (тематски зборник), уредник: Др. Боjoвић, Центар за црквене студиjе, Ниш, 2011.
 14. „Учебникът като фактор за формирането на националната памет в епохата на Интернет”. В сб. „Минало несвършващо”, ред. Е.Иванова, С., 2012 г.
 15. “The Protobulgarians: Old Theories, New Myths and the Phenomenon of “Parahistory” in Post-Communist Bulgaria”: In : Myth-Making and Myth-Breaking in History and the Humanities: Proceedings of the Conference Held at the University of Bucharest 6-8 October 2011, Claudia Dobre et al. (eds.), Bucharest, 2012, 37-51.
 16. “Военизирани цигани в зоната на катепаната България през ХІ в.” В: сб.„Средновековният българин и „другите”, С., 2013 г., с.175-186.
 17. „Алцеко, Dux Vulgarum и заселванията на българи в Италия”. В: сб.” Българско средновековие: общество, власт, история” , С., 2013, 157-169.
 18. „Параисторията” като феномен на прехода: преоткриването на древните българи”, В „Историческият хабитус: опредметената история”, сб. в чест на 65-годишнината на доц. д-р Р. Донков, С. 2013, съст. Ю. Тодоров и А. Лунин, 24-63.
 19. Исторически коментар към последното издание на „История славянобългарска”, превод и ред. Д. Пеев и др., С, 2013 г.
 20. “Ethnos Skythikon: The Uzes in the Balkans (Facts and Interpretations)”, In: The Steppe Lands and the World Beyond Them: Studies in honor of Victor Spinei on his 70th birthday, B.-P. Maleon and F. Curta, Iasi, 2013, 235-249