Начало / Университетът / Факултети / Исторически факултет / Академичен състав / Проф. д.и.н. Диляна Ботева-Боянова – Стара история, Тракология

   

Приемно време:

сряда 17.00-19.00 в каб. 38

 

Телефон: (02) 9308/ 354

E-mail: boteva@uni-sofia.bg

Адрес:
Исторически факултет
бул. „Цар Освободител“ 15
1504 София

Boteva

 

Биографични данни:

 • 1980 – Завършва 31 СУЧЕМ „Иван Вазов” – София
 • 1985 – СУ „Св. Климент Охридски”, магистър по история; втора специалност „Английски език”
 • 1994 – Доктор по история
 • 2001 – Доцент
 • 2007 – Доктор на историческите науки
 • 2014 – Професор

Специализации:

 • 1989 – Център за проучване на гръцката и римска древност (Атина)
 • 1990/1991 – Хердеров стипендиант в Института по стара история и епиграфика на Виенския университет
 • 1994 – стипендия „Константин Иречек”, Виенски университет
 • 2002 – 2003 – Хумболтов стипендиант в Центъра по семиотика към Института по език и комуникации, Технически университет Берлин
Членство в научни организации:
 • Международна Асоциация по гръцка и латинска епиграфика (AIEGL); от 2012 г. - член на Комитета на AIEGL
 • Лабораторията за проучване и изучаване на Дунавските провинции на Римската империя (гр. Ферара, Италия); член на Научния съвет,
 • Българска секция на Международна федерация на Обществата за класически изследвания (FIEC)
 • Хумболтов съюз в България
Проекти:
 • 1994-1996: двугодишен проект към фонд "Млади учени" при Министерство на образованието „Оброчните плочки на Тракийския конник като знакова система”; разработката е предложена за номиниране като най-добра в съответното научно направление през 1996 г. (МУ-ОК-02/1994)
 • 2004/2005: едногодишен проект към фондация “Alexander von Humboldt” (Германия) „Образ и култ в древна Тракия. Аспекти на формирането на тракийския образен език”
 • 2008: едногодишен трансграничен (България – Румъния) проект към фондация “Alexander von Humboldt” (Германия): „Pax Romana: Културен обмен и икономически връзки в Дунавските провинции на Римската империя”
 • 2009/2010: едногодишен проект към Фонд Научни изследвания на СУ „Св. Климент Охридски” на тема: „Информационна база данни в помощ на обучението и научно-изследователската дейност по стара история и тракология” (215/15.05.2009)
 • 2010-2012: двугодишен проект към Фонд Научни изследвания при Министерство на образованието, младежка и науката на тема: „Традициите в крак с времето. Историко-етноложки проект за лятно училище за изучаване на регионалното културно-историческо наследство и националните традиции” (ДТК 02/13/16.12.2009)

Избрани публикации:

Книги

 1. Античните текстове и тяхното четене днес: Акценти от осем века фрагментарна история на древна Тракия (IV в. пр.Хр. – IV в. сл.Хр.). София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски” 2014.
 2. Pax Romana. Kulturaustausch und Wirtschaftsbeziehungen in den Donauprovinzen des Römischen Reichs. Herausgegeben von D. Boteva-Boyanova, L. Mihailescu-Bîrliba und O. Bounegru (Antiquitas I). Kaiserslautern: Parthenon Verlag 2012.
 3. Zeichen in der Archäologie. Herausgegeben von D. Boteva (= Zeitschrift f. Semiotik, Bd. 28, Heft 1, 2006). Tübingen: Stauffenburg Verlag 2006.
 4. Образ и култ в древна Тракия. Аспекти на формирането на тракийския образен език. Съставител Д. Ботева-Боянова. Фабер 2006.
 5. Jubilaeus V. Сборник в чест на проф. Маргарита Тачева. Съставители К. Бошнаков, Д. Ботева. София 2002.
 6. Проблеми на тракийската история и култура. Нов поглед върху сведения на Херодот и Тукидид. София: Гутенберг 2000.
 7. Христоматия по тракология. Том 2. Съставители М. Тачева и Д. Ботева. С. 1998.
 8. Долна Мизия и Тракия в римската имперска система (193-217/218 г. сл. Хр.). София: Университетско издателство 1997.

Статии:

 1. Сюжетът „лов на заек” при посветителните релефи на Тракийския Херос. – Известия на Регионален исторически музей Перник, 2, 2014, 200-224
 2. Emperor Septimius Severus and his family members visiting the province of Thrace: A.D. 193-204. In: Maria-Gabriella G. Parissaki (ed.), Thrakika Zetemata II: Aspects of the Roman province of Thrace (МЕΛETHMATA 69). Athens – Paris 2013, 85-98.
 3. Класификации на паметниците на Тракийския конник. В: Studia Classica Serdicensia, II: Сборник в чест на професор Руска Гандева (1911-2001). София 2013, 197-2008).
 4. За локализирането на бесите и на тяхното Дионисово прорицалище (шестнадесет години по-късно). - В: В. Коцева (съставител), История и култура на старопланинското население (по примера на общините Етрополе и Сунгурларе). София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, 2013, 91-116.
 5. Етрополският Атанасовден и преданията за манастир „Свети Атанас” в района на Етрополе (аспекти на формирането на локална колективна памет). – В: В. Коцева (съставител), История и култура на старопланинското население (по примера на общините Етрополе и Сунгурларе). София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, 2013, 133-176.
 6. Цвете за странджанското християнство. – Будител 3 (29)/ 2013, 72-77.
 7. s.v. Bulgarien. - Handwörterbuch der antiken Sklaverei (HAS), hrsg. von Heinz Heinen in Verbindung mit Ulrich Eigler, Peter Gröschler, Elisabeth Herrmann-Otto, Henner von Hesberg, Hartmut Leppin, Hans-Albert Rupprecht, Winfried Schmitz, Ingomar Weiler und Bernharnd Zimmermann. Redaktion: Johannes Deissler. CD-ROM-Lieferung I-IV. Stuttgart: Franz Steiner 2012.
 8. Херодот (8, 115, 3-4) за Ксеркс, пеоните (при Сирис ?) и „свещената колесница на Зевс”. Abstract: Herodotus (8, 115, 3-4) on Xerxes, the Paeones (at Siris) and “the sacred chariot of Zeus”. – Thracia XX, 2012, 5-10.
 9. Ancient Literary Tradition on Moesi/Moesia (mid 1st century BC – mid 1st century AD). In: L. Vagalinski, N. Sharankov, S. Torbatov (eds), The Lower Danube Roman Limes (1st – 6th C. AD). Sofia 2012, 9-22.
 10. Über den Kulturaustausch, die kulturellen Einflüsse und den religiösen Synkretismus in Moesia inferior und Thrakien (2. – 4. Jh. n. Chr.). In: D. Boteva-Boyanova, L. Mihailescu-Bîrliba und Octavian Bounegru (Hrgs.), Pax Romana Kulturaustausch und Wirtschaftsbeziehungen in den Donauprovinzen des Römischen Reichs. Kaiserslautern: Parthenon Verlag 2012, 33-52.
 11. Нумизматични данни за крепостната стена на Улпия Сердика през управлението на император Марк Аврелий: въпроси и нови възможности? – В: E. Paunov, S. Filipova (eds.), HPAKΛEOVΣ ΣΩTHPOΣ ΘAΣIΩN. Изследвания в чест на Иля Прокопов от приятелите и учениците му по случай неговата 60-годишнина / HPAKΛEOVΣ ΣΩTHPOΣ ΘAΣIΩN. Studia in honorem Iliae Prokopov sexagenario ab amicis et discipulis dedicata. Велико Търново: ФАБЕР 2012, 539-546.
 12. Re-reading Herodotus on the Persian Campaigns in Thrace. In: R. Rollinger, B. Truschnegg, R. Bichler, Herodot und das Persische Weltreich / Herodotus and the Persian Empire (Akten des 3. Internationalen Kolloquiums zum Thema „Vorderasien im Spannungsfeld klassischer und altorientalischer Überlieferungen”, Innsbruck 2008). Harrassowitz Verlag: Wiesbaden 2011, 735-759.
 13. The ‘Thracian Horseman’ reconsidered. In: I. P. Haynes (ed.), Early Roman Thrace. New Evidence from Bulgaria (Journal of Roman Archaeology, Supplementary Series, 82), Portsmouth 2011, 84-105.
 14. Посветителни релефи на Тракийския конник с изображение на (коленичил) бик, нападнат от лъв. - Acta Musei Varnaensis VIIІ-1: Terra antiqua Balcanica et Mediterranea. Сборник в чест на Александър Минчев. Варна 2011, 141-162.
 15. Семиотичен поглед към тракийските вотивни релефи. В: Varia thracica. Studia in honorem Mariae Čičikova. София: Академично издателство „проф. Марин Дринов” 2011, 116-123.
 16. The greaves(?) from Agighiol (Romania) and Vratsa (Bulgaria) Reconsidered. In: Acta Musei Napocensis, 45-46/I, 2008-2009 (2011) 81-98.
 17. Roman Emperors visiting the Danubian province of Lower Moesia: July 193 - February 211. In: Roma e le province del Danubio. Atti del I Convegno Internazionale (Ferrara – Cento, 15-17 Ottobre 2009). A cura di Livio Zerbini. Rubbettino Editore 2010, 231-248.
 18. The ancient historians on the Celtic Kingdom in South-Eastern Thrace. In: Vagalinski, L. F. (ed). In Search of Celtic Tylis in Thrace (III C BC). Proceedings of the Interdisciplinary Colloquium Arranged by the National Archaeological Institute and Museum at Sofia and the Welsh Department, Aberystwyth University (Sofia, 8th May 2010). Sofia 2010, 33-50.
 19. Сцена на възлияние и жертвоприношение при посветителните релефи на Тракийския конник. - In: Studia Archaeologica Universitatis Serdicensis, Suppl. V, Stephanos Archaeologicos in honorem Professoris Stephcae Angelova. Sofia 2010, 277-289.
 20. Дълг към един първопроходец. – В: Сборник в памет на професор Велизар Велков. С. 2009, 242-244.
 21. Репроблематизация на надписа и изображението върху вотивния релеф с трикефален конник от Коматево (Abstract: Reconsidering the inscription and image on the votive relief of a three-headed horseman from Komatevo). – Acta Musei Varnaensis VII-2, 2008, 278-290.
 22. Военните успехи на Мегабаз в Тракия и предвижването на Ксеркс от Дориск до Акант: връщане към Херодот. – Анали 15, 2008, 2/4, 121-128.
 23. Тракийски култ или култ в Тракия? (Abstract: A Thracian cult or a cult attested in Thrace?). – В: Дж. Маджаров, Кр. Стоилов (съст.), В света на човека. Сборник е чест на проф. д.и.н. Иваничка Георгиева. Том 2. София 2008, 9-18.
 24. За датирането на тракийските посветителни паметници. – Известия на Регионален исторически музей Русе, ХІІ (Светът на гетите), 2008, 212-224.
 25. Сюжетът „лов на елен” върху оброчните релефи на Тракийския конник: анализ на база данни. – В: Югоизточна Европа през Античността VI в. пр. Хр. – VII в. сл. Хр. Studia in honorem Al. Dimitrova-Milcheva. София 2008, 166-173.
 26. За произхода и значението на Сабазиевия жест. – В: По пътя на миналото. Сборник научни статии по повод 65-годишнината на д-р Георги Китов. Съставител Д. Димитрова. София: Арос 2008, 54-60.
 27. Как „четем” посланията на тракийските торевти? В: D. Gergova (ed.), Phosphorion. Studia in honorem M. Čičikova. Sofia 2008, 214-218.
 28. Octavian against Mark Antony and the Fate of Nicopolis near Philippi. – In: Thrace in the Graeco-Roman World. Proceedings of the 10th International Congress of Thracology (Komotini-Alexandroupolis, October 2005), Athens 2007, 80-85.
 29. Abbildende Darstellung des Thrakischen Reiters: Analyse einer Datenbank. – In: L. F. Vagalinski, The Lower Danube in Antiquity (VI C BC - VI C AD). International Archaeological Conference, Bulgaria-Tutrakan, 2005 (NOUS Publishers LTD: Sofia 2007) 201-215.
 30. Dedicators with Roman Names and the Indigenous Cult of the Thracian Horseman (A Reprint). – Archaeologia Bulgarica XI, 2007, 3, 75-89.
 31. The Bull as a Sacrificial Animal and as Rider’s Antagonist on the Votive Plaques of the Heros equitans: A Database Analysis. – Jubilaeus VI, 2007, 158-164.
 32. Die Schlange auf den Weihereliefs des Thrakischen Reiters: Analyse einer Datenbank. – Thracia XVII in honorem C. Yordanov, 2007, 399-418.
 33. Име и основаване на Никополис при р. Места. – Нумизматика, сфрагистика и епиграфика, 3 (2). Studia in honorem professoris Jordankae Jurukova 2007, 187-196.
 34. Оброчните плочки на Тракийския конник като знакова система (Анализ и интерпретация на база данни). Автореферат на дисертация за получаване на научната степен „доктор на историческите науки”. София 2007.
 35. Die Suche nach dem Kode der Weihereliefs einer schriftlosen Kultur. In: Zeichen in der Archäologie. Herausgegeben von D. Boteva (= Zeitschrift f. Semiotik, Bd. 28, Heft 1, 2006). Tübingen: Stauffenburg Verlag 2006, 69-82.
 36. За тракийския образен език и пътя към неговото „разчитане”. В: Образ и култ в древна Тракия. Аспекти на формирането на тракийския образен език. Съставител Д. Ботева-Боянова. Фабер 2006, 7-18.
 37. Обвързаност между изображение е надпис при оброчни релефи на Тракийския конник: анализ на база данни. В: Образ и култ в древна Тракия. Аспекти на формирането на тракийския образен език. Съставител Д. Ботева-Боянова. Фабер 2006, 182-222.
 38. Soldiers and veterans dedicating votive monuments with a representation of the Thracian horseman within the provinces of Lower Moesia and Thrace. – In: “Römische Städte und Festungen an der Donau. Akten der Regionalen Konferenz (16-19 Oktober 2003)”. Belgrade 2005, 199-210.
 39. Der Reitende Gebieter der antiken Thraker. In: A. Groh (Hrsg.), Be-WEG-ung. Akademische Perspektiven auf Reisen und Ortswechsel. Berlin: Weidler-Buchverlag, 2005, 85-112.
 40. “Combat against a lion” on the votive plaques of the Thracian Rider (a database analysis). – Thracia XVI, 2005, 209-222.
 41. “Двубой с лъв” при изображенията на Тракийския конник: анализ на база данни. – In: Stephanos Archaeologicos in honorem Prof. Lyudmili Getov (= Studia Archaeologica, Suppl. 4), 2005, 73-83.
 42. Война и мир на Балканите през Античността. – В: Мир и конфликти в Югоизточна Европа. Кюстендилски четения 2005 г. ИФ-94 / Регионален исторически музей – Кюстендил 2006, 20-33.
 43. Bemerkungen über den Code einer thrakischen bildlichen Erzählung. – In: Von Domica bis Drama. Gedenkschrift für Jan Lichardus. Herausgegeben von V. Nikolov und K. Băčvarov. Sofia, 2004, 251-256.
 44. Епиграфски данни за култа към Тракийския конник сред римската армия в Долна Мизия и Тракия. – В: Академични четения в чест на 110 години от рождението на проф. Янко Тодоров (= Годишник на НБУ, Департамент „Средиземноморски и Източни изследвания, том 2), 2004, 19-29.
 45. Darstellung einer thrakischen Katabasis-sage? – Thracia 15 (in honorem Alexandri Fol). Sofia, 2003, 383-394.
 46. “Лов на мечка” върху оброчните релефи на тракийския конник (анализ на база данни). – Известия по история, 1: Власт и социум. Благоевград, 2003, 91-99.
 47. The Heros of the Thracian Iconic Narrative: A Data Base Analysis. - In: Proceedings of the Eighth International Congress of Thracology. Thrace and the Aegean. September 2000. Vol. II. Sofia, 2002, 817-822.
 48. An Attempt At Identifying Alexander's Route Towards The Danube In 335 BC. - В: Jubilaeus V. Сборник в чест на проф. М. Тачева. С., 2002, 27-31.
 49. Изображения-разказ "Лов на глиган" върху оброчните релефи на Тракийския конник: Анализ на база-данни. - В: Рйфıç. Изследвания в чест на проф. Ив. Маразов. С., 2002, 395-406.
 50. Монетосеченето на Пауталия за Септимий Север и неговото семейство в периода 193-211 г. (проблеми на хронологията). – Известия на Исторически музей Кюстендил, VІ, 1993 (2002), 235-240.
 51. Надгробни могили в землището на с. Исперихово, Пазарджишко. – Rhodopica III, 2002, 1/2, 123-138 (в съавторство с П. Делев и А. Божкова).
 52. За промяната на провинциалната граница между Долна Мизия и Тракия в края на ІІ в. - Seminarium Thracicum 5 (= Втори академични четения в памет на академик Гаврил Кацаров), 2001, 211-216.
 53. On the Chronology of the Gothic Invasions under Philippus and Decius (AD 248-251). - Archaeologia Bulgarica, V, 2001, 2, 37-44.
 54. The Votive Reliefs of the Thracian Horseman as a Sign System: an Attempt at Modelling the Thracian Mythology. - In: Proceedings of the 9th International Symposium of Austrian Association for Semiotics “Modelling History and Culture”, Graz, 1996 (= Angewandte Semiotik 16/17), Vol. II. Wien, 2000, 961-972.
 55. Изображения-разкази върху оброчните релефи на Тракийския конник: І. Херосът в света на боговете. - Jubilaeus III. Сборник в памет на проф. Б. Геров. С., 2000, 22-43.
 56. A propos des "secrets" du Cavalier thrace. - Dialogues d’Histoire Ancienne, 26/1, 2000, 109-118.
 57. Another Evidence for the Establishment of Pizos? - In: Studia in memoriam Velizari Velkov (= Thracia 13), 2000, 21-26.
 58. Пертинакс в Долнодунавските земи. - Известия на НИМ, ХІ (Доклади от научна сесия, проведена на 10.12.1991 в памет на н.с. д-р Ст. Дамянов), 2000, 109-119.
 59. Corrigenda: 1. IGR, I 744 (= IGBulg. 1588), non a. 202 sed a. 194; 2. CIL, III 14416 (cf. ILBulg. 18), neque C[arpos] neque Ce[nnos] sed Ge[tas]. – In: XI Congresso Internazionale di Epigrafia Greca e Latina (Roma, 1997). Atti. Roma, 1999, 513-519
 60. Following in Alexander’s Footsteps: The Case of Caracalla. - In: Ancient Macedonia. Sixth International Symposium. Vol. 1. Thessaloniki, (1999) 181-188.
 61. IGBulg. II, 659 и административно-териториалните промени в района на Никополис ад Иструм при Септимий Север. - In: Zl. Gočeva (ed.), In memoriam magistri Prof. Dr. G. Mihailov (= Thracia Antiqua, 10). Serdicae, 1999, 240-248.
 62. Two Notes On D. Clodius Albinus. - Archaeologia Bulgarica, 1999, 3, 23-28.
 63. Някои аспекти на култа към Артемида Базилея (по повод Hdt IV, 33, 5). - Jubilaeus II. Юбилеен сборник в памет на проф. Хр. М. Данов. С., 1999, 178-182.
 64. Един неизвестен празник в Радомирско. - Минало, 1999, 2, 45-63.
 65. Сребра в разказите на друганци. - Минало, 1999, 3, 5-15.
 66. Александър Велики: действащият (?) мит. – В: "История и митове". София 1999, 9-13.
 67. Die Statthalter der römischen Provinz Thracia unter Septimius Severus und Caracalla (Probleme der Datierung). - In: Stephanos nomismaticos. Edith Schönert-Geiß zum 65. Geburtstag. Berlin, 1998, 131-138.
 68. On the Way to Tetrarchy: The Role of the Lower Danubian Limes for the Roman Defence System in A.D. 193-217/218. - In: Studia Danubiana I. The Roman Frontier at the Lower Danube 4th-6th centuries. Bucharest, 1998, 77-80.
 69. Тракийският Херос в системата на тракийския пантеон. - Jubilaeus. I: Юбилеен сборник в памет на акад. Д. Дечев. С., 1998, 23-27.
 70. St. Athanase d’Etropolé, Sabazios et l’oracle de Dionysos. - Dialogues d’Histoire Ancienne 23/1, 1997, 287-298. ( = L’oracle de Dionysos des Besses. - In: The Thracian World at the Crossroads of Civilizations. Vol. I. Proceedings of the 7-th International Congress of Thracology. Bucarest, 1997, 667-678).
 71. A New Approach to the Monuments of the Thracian Horseman. - Archaeologia Bulgarica, 1997, 1, 25-29.
 72. Оброчните релефи на Тракийския конник. І: Изображения-образи. - Проблеми на изкуството, 1997, 3/4, 66-70.
 73. Legati Augusti pro praetore Moesiae inferioris A.D. 193-217/218. - Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik 110, 1996, 239-247.
 74. On the cursus honorum of P.Fu... Pontianus (PIR2 F 496), Provincial Governor of Lower Moesia. - Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik 110, 1996, 248-252.
 75. The South Border of Lower Moesia from Hadrian to Septimius Severus. - In: Petar Petrović (ed.), Roman Limes on Middle and Lower Danube (= Cahier des Portes de Fer, Monographies 2). Belgrade, 1996, 173-176.
 76. Етрополският Свети Атанас, Сабазий и светилището на бесите. Rés.: St. Athanassius of Etropolé, Sabazios and the Dionysiac Oracle in Thrace. - Минало, 1996, 2, 18-28.
 77. The Coinage of Dionysopolis and Callatis for Septimius Severus and His Family (Notes on Its Chronology). - In: Dobroudja (Добруджа) 12, 1995, 73-75.
 78. Монетосеченето на Филипополис при управлението на Северите. - Минало 1995, 2, 26-34.
 79. Thrace and Lower Moesia during the Reign of Macrinus (217-218 A.D.). - In: Studia in honorem Al.Fol (= Thracia, 11). Serdica, 1995, 445-450.
 80. Историческата наука и функционирането на историческите знания в обществото: явлението Тит Ливий. - История ІV, 1995, 2, 34-36.
 81. Moesia inferior and Thracia: Pro and Con Septimius Severus. - Limes. Studi di storia 5, Bologna, 1994, 15-19.
 82. Historical Development of the Roman Provinces of Moesia Inferior and Thracia during the Period A.D. 193-217/218. - Bulgarian Historical Review 1994, 4, 5-17.
 83. The Coinage of Byzantium for Septimius Severus and His Two Sons up to 212 A.D. (Notes on Its Chronology). - In: Studies on Settlement Life in Ancient Thrace. Proceedings of the IIIrd International Symposium “Cabyle”. Jambol, 1994, 361-362.
 84. Римските провинции Долна Мизия и Тракия през управлението на император Макрин (217-218 г.сл.Хр.) - ГСУ, ИФ, 87, 1994, 33-63.
 85. The Coinage of Histria for Septimius Severus and His Family: Addenda et Corrigenda. - Pontica, XXVII, 1994, 235-236.
 86. The Coinage of Histria for Septimius Severus and His Family. - Pontica, XXVI, 1993, 253-257.
 87. The Province of Macedonia and the Civil War A.D. 193-197. - In: Ancient Macedonia. Fifth International Symposium. Vol. I. Thessaloniki, 1993, 245-249.
 88. В "Кратка енциклопедия Тракийска древност”, София 1993: Аркадиополис (с. 24); Деметрий Полиоркет (с. 78); емпорион (с. 99); Илион (с. 122); Кедриполис (с. 138); Кетрипорис (с. 144); Когайон (с. 148); Медосад (с. 176); Месад (с. 177); Нестос (с. 194); Плотинополис (с. 216); Спарадок (с. 265); Терес (с. 274); Тразибул (с. 281); фрури (с. 298); Хебризелм (с. 300).
 89. Augusta Traiana and Its Territory. - Index. International Survey of Roman Law (Napoli) 20, 1992, 25-30.
 90. Кризата в Римската империя през 193 година. - В сб.: "Кризата в историческото развитие". С., 1991, 21-27.
 91. Северната граница на провинция Тракия при Септимий Север. - Векове 1989, 1, 16-20.
 92. Оброчни паметници от светилището на Асклепий Лименос край Сливница. Rés.: Monuments votifs du sanctuaire d’Asclépios Limenos près de Slivnica, département de Sofia. - Археология ХХVІІ, 1985, 4, 31-38.
 93. Тракийското светилище на Асклепий Лименос край Сливница. - В: Историко-археологи­чески и етнографски изследвания в Софийски окръг. Книга І. (= Студентски проучвания, VІІ-1). София 1985, 23-36.
 94. Оброчни и култови паметници от светилището. - В: Историко-археологически и етно­графски изследвания в Софийски окръг. Книга І. (= Студентски проучвания, VІІ-1). София 1985, 37-92
Учебници и учебни помагала за основно и средно образование:
 1. Комплект работни листове по История и цивилизация за 5. клас. София, Булвест 2000, 2014 (съ-авторство с Р. Николова).
 2. В „работилницата” на историка: 1. Сведенията на античните и средновековни автори като исторически извор (с. 100-105); 2. Проблеми при историческия анализ на сведенията на античните автори (с. 106-111); 3. Епиграфските паметници като исторически извор (с. 112-121); 4. Монетите като исторически извор (с. 122-129). В: Културно-историческото наследство като национално богатство. Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, 2012, 99-129.
 3. Пътища и пътна система в древна Тракия. В: Културно-историческото наследство като национално богатство. Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, 2012, 131-138.
 4. Тестове по обществени науки, гражданско образование и религия за външно оценяване в 7. клас. София, Просвета 2010 (съ-авторство с колектив).
 5. История и цивилизация. Учебник за 7-ми клас. София, Азбуки – Просвета, 2008 (съ-авторство с М. Димова и Р. Кушева).
 6. Книга за учителя: История и цивилизация за 7-ми клас. София, Азбуки – Просвета, 2008 (съ-авторство с М. Димова и Р. Кушева).
 7. История. Учебник за 7-ми клас. София, Просвета 2002 (съ-авторство с М. Димова, Р. Гичева).
 8. Книга за учителя: История за 7-ми клас. София, Просвета 2002 (съ-авторство с М. Димова и Р. Гичева).