Начало / Университетът / Факултети / Факултет по науки за образованието и изкуствата / Специалности / Магистърски програми / Факултет по науки за образованието и изкуствата / Специална педагогика / Специална педагогика (за завършили други специалности)

   

Срок на обучение: 4 семестъра
Форма на обучение: задочна (платено обучение)
Ръководител: доц. д-р Данка Щерева
тел.: 02/9706 253
e-mail: djankulova@uni-sofia.bg; shtereva.dan@abv.bg

Условия за прием:
В тази магистърска програма могат да кандидатстват специалисти със завършена бакалавърска степен от всички специалности (хуманитарни, технически, икономически, медицински и др.).
Приемът на студентите се извършва по документи. До участие в класиране за обучение срещу заплащане се допускат само кандидати, завършили висшето си образование с успех не по-нисък от добър.
Обучението в магистърската програма започва в зимен семестър на съответната учебна година.
Образователни цели:
Програмата е насочена към професионална подготовка на специални педагози / ресурсни учители. Това са кадри с висока квалификация и подготвеност за работа с деца и ученици със специални образователни потребности (СОП)- със слухови, зрителни, интелектуални, невро- соматични увреждания, деца от аутистичния спектър, множество увреждания. Академичната подготовка включва знания и умения в областта на базисните за специалността науки – психолого-педагоги- чески, медико-биологични както и профилиращи дисциплини, свързани с упражняването на професията - специален педагог/учител на деца със СОП/ресурсен учител.
Професионална реализация:
Магистърската програма дава нови възможности на завършилите други специалности да придобият висока квалификация за професио- нална реализация като:
• специален педагог/ресурсен учител в предучилищна степен за работа с деца със специални образователни потребности;
• специален педагог/ресурсен учител в начален етап на обучение;
• специален педагог/ресурсен учител в прогимназиален етап на обучение;
• специален педагог/ресурсен учител за работа в гимназиален етап на обучение;
• специален педагог за работа в защитено жилище; в дневни цен- трове;
• специален педагог за работа с деца с леки комбинирани увреж- дания, както и със значителни увреждания;
• специален педагог за работа с деца от аутистичния спектър;
В системата на приобщаващо образование специалният педагог може да работи в: ресурсни центрове, центрове за подкрепа на личностното развитие, професионални центрове, асоциации и др.
Тези специалисти могат да извършват следните дейности: ресурсно подпомагане; възпитателна-образователна; корекционно – образователна, експертна, управленска и други, за деца със специални образователни потребности в различните образователни степени.
Дипломираните магистри могат да продължат своето научно-об- разователно израстване и в докторски програми.