Начало / Университетът / Факултети / Факултет по науки за образованието и изкуствата / Специалности / Магистърски програми / Факултет по науки за образованието и изкуствата / Специална педагогика / Специална педагогика (за завършили други специалности)

   

Срок на обучение: 4 семестъра

 

Форма на обучение: задочна (платено обучение)

 

Ръководител: доц. д-р Данка Щерева

 

тел.: 02/9706 253

 

e-mail: djankulova@uni-sofia.bg; shtereva.dan@abv.bg

 

Условия за прием:

 

В тази магистърска програма могат да кандидатстват всички спе- циалисти със завършена бакалавърска степен от всички специалности (хуманитарни, технически, икономически, медицински и др.).

 

Приемът на студентите се извършва по документи-дипломата за завършено висше образование.

 

Класирането се реализира по успех от споменатата дипломата.

 

Обучението в магистърската програма започва в зимен семестър на съответната учебна година.

 

 

 

Образователни цели:

 

Програмата е насочена към професионална подготовка на специални педагози / ресурсни учители. Това са кадри с висока квалификация и подготвеност за работа с деца и ученици със специални образователни потребности (СОП)- със слухови, зрителни, интелектуални, невро- соматични увреждания, деца от аутистичния спектър, множество увреждания. Академичната подготовка включва знания и умения в областта на базисните за специалността науки – психолого-педагоги- чески, медико-биологични както и профилиращи дисциплини, свързани с упражняването на професията - специален педагог/учител на деца със СОП/ресурсен учител.

 

 

 

Професионална реализация:

 

Магистърската програма дава нови възможности на завършилите други специалности да придобият висока квалификация за професио- нална реализация като:

 

  • специален педагог/ресурсен учител в предучилищна степен за работа с деца със специални образователни потребности;специален педагог/ресурсен учител в начален етап на обучение;
  • специален педагог/ресурсен учител в прогимназиален етап на обучение;
  • специален педагог/ресурсен учител за работа в гимназиален етап на обучение;
  • специален педагог за работа в защитено жилище; в дневни цен- трове;
  • специален педагог за работа с деца с леки комбинирани увреж- дания, както и със значителни увреждания;специален педагог за работа с деца от аутистичния спектър;

 

В системата на приобщаващо образование специалният педагог може да работи в: ресурсни центрове, центрове за подкрепа на личностното развитие, професионални центрове, асоциации и др.

 

Тези специалисти могат да извършват следните дейности: ресурсно подпомагане; възпитателна-образователна; корекционно – образователна, експертна, управленска и други, за деца със специални образователни потребности в различните образователни степени.

Дипломираните магистри могат да продължат своето научно-об- разователно израстване и в докторантски програми. При подготовката на студентите в магистърската програма се прилага смесен вариант на обучение, чрез който се съчетават присъствени и виртуални занимания. По този начин се осигурява независимост от време и място с използ- ване на електронна платформа. Така се постига индивидуализация и диференциация на учебния процес, с възможност за прилагане на различни стилове на преподаване и учене, организация на съвместни синхронни и асинхронни учебни дейности в процеса на обучение.